[MPlayer-DOCS] CVS: homepage index-pl.html, NONE, 1.1 index-es.html, 1.2, 1.3 index-fr.html, 1.1, 1.2 index.html, 1.30, 1.31 index-hu_HU.html, 1.7, 1.8 index-it.html, 1.4, 1.5 index-pt_BR.html, 1.4, 1.5

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 21 13:10:38 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv6115

Modified Files:
	index-es.html index-fr.html index.html index-hu_HU.html 
	index-it.html index-pt_BR.html 
Added Files:
	index-pl.html 
Log Message:
Polish  translation of the patent splash page.

--- NEW FILE ---
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>

<head>
  <title>Wolne oprogramowanie multimedialne zagro¿one przez patenty na oprogramowanie</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="design7/default.css">
</head>

<body style="padding:1em;">

<p>
<a href="index.html">English version of this text</a><br>
	<a href="index-es.html">Spanish version of this text</a><br>
	<a href="index-fr.html">French version of this text</a><br>
	<a href="index-hu_HU.html">Hungarian version of this text</a><br>
	<a href="index-it.html">Italian version of this text</a><br>
	<a href="index-pt_BR.html">Brazilian Portuguese version of this text</a>
</p>

<hr>

<h1>Koniec jest ju¿ bliski...</h1>

<p>
<strong>
	Multimedia to
	<a href="http://wiki.ffii.org/Mpegla05En">patentowe pole minowe</a>.
	Wszystkie wa¿ne techniki, formaty i standardy s± chronione ogólnymi
	i trywialnymi patentami które hamuj± rozwój i sprawiaj± ¿e niezale¿ne
	implementacje s± trudne lub niemo¿liwe. Dlatego te¿ MPlayer i inne wolne
	odtwarzacze multimedialne, jak
	<a href="http://xinehq.de/">xine</a>,
	<a href="http://videolan.org/vlc/">VLC</a>,
	<a href="http://avifile.sf.net/">avifile</a>,
	<a href="http://gstreamer.net/">gstreamer</a>
	a zw³aszcza <a href="http://ffmpeg.org/">FFmpeg</a>, który dostarcza
	podstaw wykorzystywanych przez wszystkie te odtwarzacze, s± powa¿nie
	zagro¿one przez patenty na oprogramowanie. Ju¿ teraz firmom udaje siê
	niszczyæ biblioteki multimedialne przy u¿yciu
	<a href="http://videolan.org/libdca.html">gró¼b prawnych</a>.
</strong>
</p>

<p>
	Rada Europy przyje³a tak zwan± "Wspóln± propozycjê" odno¶nie patentowania
	oprogramowania,
	<a href="http://wiki.ffii.org/Cons050307En">naruszanie demokratycznych
	zasad i procedur</a>
	dla wy³±cznej korzy¶ci wielkich wielonarodowych (g³ównie nie-Europejskich)
	korporacji i Irlandii oraz na szkodê ma³ych i ¶redniej wielko¶ci firm
	(które stanowi± wiêkszo¶æ Europejskiego przemys³u oprogramowania)
	i folnego oprogramowania.
</p>

<p>
	Je¶li Parlament Europejski nie zdobêdzie absolutnej wiêkszo¶ci (367)
	wszystkich cz³onków Parlamentu - nie tylko bezwzglêdnej wiêkszo¶ci
	wszystkich uczestników obrad - koniecznej do wprowadzenia znacz±cych
	poprawkek w lipcu, to dyrektywa Rady stanie siê prawem i rozpocznie siê
	sezon polowania na patenty w stylu USA.
	Taka wiêkszo¶æ jest trudna do osi±gniêcia w parlamecie z nisk± frekwencj±.
</p>

<p>
	Ale nie wszystko jest stracone je¶li tylko <strong>Ty</strong> zdecydujesz
	¿e czas to zauwa¿yæ i co¶ zrobiæ. To nasza ostatnia szansa na odparcie
	ogólno¶wiatowych patentów na oprogramowanie, w przewidywalnej przysz³o¶ci
	nie bêdzie drugiej szansy.
</p>

<p>
	<a href="http://petition.eurolinux.org">Podpisywanie petycji</a> nie
	wystarczy. Skontaktuj siê z lokalnymi reprezentantami UE i wyt³umacz im
	dlaczego
	<a href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/industry-at-risk.html">patenty na
	oprogramowanie s± od pocz±tku z³ym pomys³em</a>
	i dlaczego <strong>musz±</strong> oni byæ na odpowiedniej sesji parlamentu
	i g³osowaæ przeciw nim. Wyja¶nij ¿e musz± powstrzymaæ
	<a href="http://wiki.ffii.org/LtrFfiiCons050308En">machinacje Rady Europy</a>
	i ponownie ustaliæ w³adzê parlamentu UE, jedynej demokratycznie wybieranej
	instytucji UE.
	Dok³adniejsze informacje i pomys³y na dzia³anie mo¿na znale¼æ na stronach
	kampanii <a href="http://noepatents.eu.org/index.php/NO_Software_Patents">NO Software Patents!</a>,
	<a href="http://swpat.ffii.org">stronie patentów na oprogramowanie FFII</a> and
	<a href="http://nosoftwarepatents.com">NoSoftwarePatents.com</a>.
</p>

<p>
	¯ycz nam szczê¶cia, bêdziemy go potrzebowaæ.
</p>

<hr>

<p>
	<a href="design7/news.html">Wejd¼ na stronê domow± MPlayer'a
	dopóki jeszcze jest dostêpna.</a>
</p>

</body>

</html>

Index: index-es.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/index-es.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- index-es.html	20 Jun 2005 10:50:48 -0000	1.2
+++ index-es.html	21 Jun 2005 11:10:35 -0000	1.3
@@ -15,6 +15,7 @@
 	<a href="index-hu_HU.html">Hungarian version of this text</a><br>
 	<a href="index-it.html">Italian version of this text</a><br>
 	<a href="index-pt_BR.html">Brazilian Portuguese version of this text</a>
+	<a href="index-pl.html">Polish version of this text</a><br>
 </p>
 
 <hr>

Index: index-fr.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/index-fr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- index-fr.html	20 Jun 2005 10:50:48 -0000	1.1
+++ index-fr.html	21 Jun 2005 11:10:35 -0000	1.2
@@ -15,6 +15,7 @@
 	<a href="index-hu_HU.html">Hungarian version of this text</a><br>
 	<a href="index-it.html">Italian version of this text</a><br>
 	<a href="index-pt_BR.html">Brazilian Portuguese version of this text</a>
+	<a href="index-pl.html">Polish version of this text</a><br>
 </p>
 
 <hr>

Index: index.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/index.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -r1.30 -r1.31
--- index.html	20 Jun 2005 10:50:48 -0000	1.30
+++ index.html	21 Jun 2005 11:10:35 -0000	1.31
@@ -15,6 +15,7 @@
 	<a href="index-hu_HU.html">Hungarian version of this text</a><br>
 	<a href="index-it.html">Italian version of this text</a><br>
 	<a href="index-pt_BR.html">Brazilian Portuguese version of this text</a>
+	<a href="index-pl.html">Polish version of this text</a><br>
 </p>
 
 <hr>

Index: index-hu_HU.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/index-hu_HU.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- index-hu_HU.html	20 Jun 2005 10:50:48 -0000	1.7
+++ index-hu_HU.html	21 Jun 2005 11:10:35 -0000	1.8
@@ -15,6 +15,7 @@
 	<a href="index-fr.html">French version of this text</a><br>
 	<a href="index-it.html">Italian version of this text</a><br>
 	<a href="index-pt_BR.html">Brazilian Portuguese version of this text</a>
+	<a href="index-pl.html">Polish version of this text</a><br>
 </p>
 
 <hr>

Index: index-it.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/index-it.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- index-it.html	20 Jun 2005 10:50:48 -0000	1.4
+++ index-it.html	21 Jun 2005 11:10:35 -0000	1.5
@@ -15,6 +15,7 @@
 	<a href="index-fr.html">French version of this text</a><br>
 	<a href="index-hu_HU.html">Hungarian version of this text</a><br>
 	<a href="index-pt_BR.html">Brazilian Portuguese version of this text</a>
+	<a href="index-pl.html">Polish version of this text</a><br>
 </p>
 
 <hr>
@@ -99,4 +100,4 @@
 
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Index: index-pt_BR.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/index-pt_BR.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- index-pt_BR.html	20 Jun 2005 10:50:48 -0000	1.4
+++ index-pt_BR.html	21 Jun 2005 11:10:35 -0000	1.5
@@ -15,6 +15,7 @@
 	<a href="index-fr.html">French version of this text</a><br>
 	<a href="index-hu_HU.html">Hungarian version of this text</a><br>
 	<a href="index-it.html">Italian version of this text</a>
+	<a href="index-pl.html">Polish version of this text</a><br>
 </p>
 
 <hr>
@@ -97,4 +98,4 @@
 
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>
More information about the MPlayer-DOCS mailing list