[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl ports.xml,1.24,1.25

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat May 8 14:05:16 CEST 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv22688

Modified Files:
	ports.xml 
Log Message:
synced with 1.41

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.24 -r1.25
--- ports.xml	4 May 2004 20:05:59 -0000	1.24
+++ ports.xml	8 May 2004 12:05:14 -0000	1.25
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.40 -->
+<!-- synced with 1.41 -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -350,6 +350,17 @@
  w katalogu systemowym Windows
  (<filename class="directory"><replaceable>C:\Windows\system\</replaceable></filename>).</para>
 
+<para>Mo¿esz odtwarzaæ VCD, odtwarzaj±c pliki <filename>.DAT</filename> lub <filename>.MPG</filename>,
+ które Windows pokazuje na VCD. To dzia³a mniej wiêcej tak (dopasuj literê dysku do Twojego
+ CD-ROMu):</para>
+
+<screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>
+
+<para>DVD równie¿ dzia³a, podaj literê Twojego DVD-ROMu przez 
+ opcjê <option>-dvd-device</option>:</para>
+
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytu³&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>
+
 <para>Konsola <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
  jest raczej wolna. Przekierowywanie wyj¶cia albo u¿ywanie
  opcji <option>-quiet</option> zg³oszono jako poprawiaj±ce wydajno¶æ na
@@ -383,22 +394,6 @@
  s± dostêpne na 
  <ulink url="http://www.libsdl.org/extras/win32/cygwin/">stronie libsdl</ulink>.</para>
 
-<para>Mo¿esz odtwarzaæ VCD, odtwarzaj±c pliki <filename>.DAT</filename> lub <filename>.MPG</filename>,
- które Windows pokazuje na VCD. To dzia³a mniej wiêcej tak (dopasuj literê dysku do Twojego
- CD-ROMu):</para>
-
-<screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>
-
-<screen>mplayer <replaceable>/cygdrive/d/MPEG2/AVSEQ01.MPG</replaceable></screen>
-
-<para>DVD równie¿ dzia³a, podaj literê Twojego DVD-ROMu przez 
- opcjê <option>-dvd-device</option>:</para>
-
-
-<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytu³&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>
-
-<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytu³&gt;</replaceable> -dvd-device '\\.\<replaceable>d</replaceable>:'</screen>
-
 </sect2>
 
 <sect2 id="mingw">
@@ -416,21 +411,8 @@
  <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/contrib/types.h"><filename>types.h</filename></ulink>.
 </para>
 
-
 <para>Rozpakuj pliki nag³ówkowe DirectX do <filename class="directory">/mingw/include/</filename>.</para>
 
-<para>VCD i DVD dzia³aj± prawie tak, jak w <application>Cygwinie</application>
-  (dopasuj literê dysku do Twojego 
-  CD-ROMu/DVD-ROMu):</para>
-
-<screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>
-
-<screen>mplayer <replaceable>/d/MPEG2/AVSEQ01.MPG</replaceable></screen>
-
-<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytu³&gt;</replaceable> -dvd-device /<replaceable>d</replaceable>/</screen>
-
-<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;tytu³&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:\\</screen>
-
 </sect2>
 
 </sect1>
More information about the MPlayer-DOCS mailing list