[MPlayer-DOCS] CVS: main/help help_mp-de.h,1.80,1.81

Diego Biurrun CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 29 12:13:46 CEST 2004


CVS change done by Diego Biurrun CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv19570

Modified Files:
	help_mp-de.h 
Log Message:
sync


Index: help_mp-de.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-de.h,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -r1.80 -r1.81
--- help_mp-de.h	29 Jun 2004 10:09:55 -0000	1.80
+++ help_mp-de.h	29 Jun 2004 10:13:43 -0000	1.81
@@ -4,7 +4,7 @@
 // Alexander Strasser <eclipse7 at gmx.net>
 // Sebastian Krämer <spambouncer at skraemer.de>
 
-// In synch with rev 1.119
+// In synch with rev 1.120
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
@@ -367,7 +367,7 @@
 
 // x11_common.c
 #define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Konnte EWMH-Fullscreen-Event nicht senden!\n"
-#define MSGTR_NeedAfVolume "Mixer: Dieses ao benötigt -af volume zum Ändern der Lautstärke\n"
+#define MSGTR_NeedAfVolume "Mixer: Der Audioausgabetreiber benötigt \"-af volume\" zum Ändern der Lautstärke.\n"
 
 // ====================== GUI messages/buttons ========================
 
More information about the MPlayer-DOCS mailing list