[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl audio.xml, 1.10, 1.11 install.xml, 1.8, 1.9

Alex Beregszaszi syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jun 25 20:11:17 CEST 2004


CVS change done by Alex Beregszaszi

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv13650/DOCS/xml/pl

Modified Files:
	audio.xml install.xml 
Log Message:
Kamil Strzelecki <esack at o2.pl>

Index: audio.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/audio.xml,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.10 -r1.11
--- audio.xml	1 May 2004 12:09:26 -0000	1.10
+++ audio.xml	25 Jun 2004 18:11:14 -0000	1.11
@@ -49,6 +49,9 @@
 <row><entry>esd</entry><entry>
  rdzenny sterownik ESD (g³ównie dla u¿ytkowników GNOMEa)
  </entry></row>
+<row><entry>jack</entry><entry>
+ sterownik JACK (Jack Audio Connection Kit)
+ </entry></row>
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.8 -r1.9
--- install.xml	21 Jun 2004 14:07:04 -0000	1.8
+++ install.xml	25 Jun 2004 18:11:15 -0000	1.9
@@ -119,6 +119,16 @@
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">libsmb</emphasis> - opcjonalna, do obs³ugi Samby.
  </para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - opcjonalna, do obs³ugi wyj¶cia
+ d¼wiêku poprzez JACK, potrzebna jedynie w czasie kompilacji. Do pobrania z
+ <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>. Poniewa¿
+ nie posiada ona opcji instalacji musisz samodzielnie umie¶ciæ plik
+ <filename>libbio2jack.a</filename> w swoim katalogu z bibliotekami 
+ (np. <filename>/usr/local/lib/</filename>) lub u¿yæ opcji 
+ <option>--with-bio2jack=KATALOG</option> aby przekazaæ jego lokalizacjê do
+ skryptu <filename>./configure</filename>.
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
More information about the MPlayer-DOCS mailing list