[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl documentation.xml, 1.14, 1.15 install.xml, 1.7, 1.8 usage.xml, 1.7, 1.8

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jun 21 16:07:07 CEST 2004


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv15301

Modified Files:
	documentation.xml install.xml usage.xml 
Log Message:
sync VOBsub

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/documentation.xml,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -r1.14 -r1.15
--- documentation.xml	14 Jun 2004 10:58:54 -0000	1.14
+++ documentation.xml	21 Jun 2004 14:07:04 -0000	1.15
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.15 -->
+<!-- synced with 1.16 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Odtwarzacz filmów dla LINUKSA</title>
@@ -158,7 +158,7 @@
  w zbiór wyj¶ciowy
  </simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
- Mo¿liwo¶æ zapisu napisów DVD do formatu Vobsub
+ Mo¿liwo¶æ zapisu napisów DVD do formatu VOBsub
  </simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- install.xml	14 Jun 2004 10:55:35 -0000	1.7
+++ install.xml	21 Jun 2004 14:07:04 -0000	1.8
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.39 -->
+<!-- synced with 1.40 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalacja</title>
 
@@ -567,7 +567,7 @@
 <application>MPlayer</application> mo¿e wy¶wietlaæ napisy podczas odtwarzania
 filmu. Obecnie nastêpuj±ce formaty s± obs³ugiwane:
 <itemizedlist>
-<listitem><para>VobSub</para></listitem>
+<listitem><para>VOBsub</para></listitem>
 <listitem><para>OGM</para></listitem>
 <listitem><para>CC (zamkniêty format napisów)</para></listitem>
 <listitem><para>MicroDVD</para></listitem>
@@ -599,7 +599,7 @@
 
 <para>
 <application>MEncoder</application> mo¿e zrzuciæ napisy DVD do formatu
-<link linkend="menc-feat-extractsub">VobSub</link>.
+<link linkend="menc-feat-extractsub">VOBsub</link>.
 </para>
 
 <para>
@@ -607,9 +607,9 @@
 </para>
 
 <formalpara>
-<title>Format VobSub</title>
+<title>Format VOBsub</title>
 <para>
-Napisy VobSub sk³adaj± siê z du¿ego (kilku megabajtowego) pliku <filename>.SUB</filename>
+Napisy VOBsub sk³adaj± siê z du¿ego (kilku megabajtowego) pliku <filename>.SUB</filename>
 i opcjonalnych plików <filename>.IDX</filename> i/lub <filename>.IFO</filename>.
 Je¿eli masz takie pliki, jak
 <filename><replaceable>przyk³ad.sub</replaceable></filename>,

Index: usage.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/usage.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- usage.xml	15 Jan 2004 14:25:48 -0000	1.7
+++ usage.xml	21 Jun 2004 14:07:04 -0000	1.8
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.17 -->
+<!-- synced with 1.18 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Sposób u¿ycia</title>
 
@@ -297,7 +297,7 @@
  </para></listitem>
 <listitem><para><literal>vobsub_lang</literal></para>
  <para>
- Zmienia jêzyk napisów VobSub.
+ Zmienia jêzyk napisów VOBsub.
  </para></listitem>
 <listitem><para><literal>vo_fullscreen</literal></para>
  <para>
More information about the MPlayer-DOCS mailing list