[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl mail-lists.xml,1.11,1.12

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jun 14 23:13:47 CEST 2004


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv28159

Modified Files:
	mail-lists.xml 
Log Message:
sync

Index: mail-lists.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.11 -r1.12
--- mail-lists.xml	27 Apr 2004 17:01:00 -0000	1.11
+++ mail-lists.xml	14 Jun 2004 21:13:45 -0000	1.12
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.8 -->
+<!-- synced with 1.13 -->
 <appendix id="mailinglists">
 <title>Listy dyskusyjne</title>
 <para>
@@ -17,104 +17,100 @@
 <ulink url="http://www.xs4all.nl/~hanb/documents/quotingguide.html">Quoting HOWTO</ulink>.
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-Lista og³oszeñ <application>MPlayera</application>:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-announce"/>
-Lista na og³oszenia <application>MPlayera</application>. Wysy³ane s± na ni±
-informacje o nowych mo¿liwo¶ciach.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Lista deweloperów <application>MPlayera</application>:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng"/>
-To lista dotycz±ca rozwoju <application>MPlayera</application>! Jest to miejsce
-na rozmowy o zmianach interfejsu/API, nowych bibliotekach, optymalizacji kodu i
-zmianach w konfiguracji. Aby utrzymaæ ma³y ruch na li¶cie, mo¿na przysy³aæ tu
-³atki, ale nie zg³oszenia b³êdów, pytania u¿ytkowników, pro¶by o nowe mo¿liwo¶ci
-czy flame'y.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Lista dokumentacji <application>MPlayera</application>:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs"/>
-To lista na dyskusje o dokumentacji <application>MPlayera</application> i jej
-t³umaczeniu. Przesy³ane s± te¿ na ni± logi CVS dotycz±ce dokumentacji i strony
-domowej.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Lista u¿ytkowników <application>MPlayera</application>:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"/>
- <itemizedlist>
- <listitem><para>
- Mo¿na tu przesy³aæ zg³oszenia b³êdów po przeczytaniu <link linkend="bugs">
- znanych b³êdów</link> i <link linkend="bugreports">opisu zg³aszania
- b³êdów</link>
- </para></listitem>
- <listitem><para>
- Mo¿na tu przesy³aæ pro¶by o nowe mo¿liwo¶ci (po przeczytaniu
- <emphasis role="bold">ca³ej dokumentacji</emphasis>).
- </para></listitem>
- <listitem><para>
- Mo¿na tu przesy³aæ pytania dotycz±ce u¿ytkowania (po przeczytaniu
- <emphasis role="bold">ca³ej dokumentacji</emphasis>).
- </para></listitem>
- </itemizedlist>
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Lista wêgierskich u¿ytkowników <application>MPlayera</application>:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-felhasznalok"/>
- <itemizedlist>
- <listitem><para>
- Lista w jêzyku wêgierskim
- </para></listitem>
- <listitem><para>
- Temat? Jeszcze zobaczymy... Na razie g³ównie flame'y i pytania typu RTFM :(
- </para></listitem>
- </itemizedlist>
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Lista u¿ytkowników <application>MPlayera</application> i Matroxa G200/G400/G450/G550:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-matrox"/>
-Pytania zwi±zane z Matroxem, takie jak
- <itemizedlist>
- <listitem><para>
- pytania o mga_vid
- </para></listitem>
- <listitem><para>
- oficjalne sterowniki beta Matroxa (dla X 4.x.x)
- </para></listitem>
- <listitem><para>
- pytania o matroxfb-TVout
- </para></listitem>
- </itemizedlist>
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Lista u¿ytkowników <application>MPlayera</application> i kart DVB:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb"/>
-Sprawy zwi±zane ze sprzêtowym dekoderem zwanym DVB (nie
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-announce"><application>MPlayer</application>-announce</ulink>
+</para>
+<para>
+Wysy³ane s± na ni± og³oszenia bezpieczeñstwa i o nowych wersjach programu.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"><application>MPlayer</application>-users</ulink>
+</para>
+<para>Ogólna lista pomocy na pytania zwi±zane z
+<application>MPlayerem</application> i <application>MEncoderem</application>.
+Proszê przeczytaæ <emphasis role="bold">ca³± dokumentacjê</emphasis> przed
+wys³aniem tutaj swoich problemów i pró¶b o mo¿liwo¶ci. Zg³oszenia b³êdów te¿ tu
+nale¿±, ale proszê najpierw przeczytaæ sekcje <link linkend="bugs">znane
+b³êdy</link> i <link linkend="bugreports">zg³aszanie b³êdów</link>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-felhasznalok"><application>MPlayer</application>-felhasznalok</ulink> (Wêgierska)
+</para>
+<para>Lista w jêzyku wêgierskim. Temat? Jeszcze zobaczymy... Na razie g³ównie
+flame'y i pytania typu RTFM :(
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-matrox"><application>MPlayer</application>-Matrox</ulink>
+</para>
+<para>Pytania zwi±zane z kartami graficznymi Matroxem, takie jak
+<link linkend="mga_vid">mga_vid</link>, oficjalne sterowniki beta Matroxa (dla
+XFree86 4.x.x), pytania o matroxfb-TVout.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dvb"><application>MPlayer</application>-dvb</ulink>
+</para>
+<para>Sprawy zwi±zane ze sprzêtowym dekoderem zwanym DVB (nie
 <emphasis role="bold">DXR3</emphasis>!).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Log CVSu <application>MPlayera</application>:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cvslog"/>
-Na tê listê wysy³ane s± automatycznie wszystkie zmiany w kodzie
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng"><application>MPlayer</application>-dev-eng</ulink>
+</para>
+<para>To lista dotycz±ca rozwoju <application>MPlayera</application>! Jest to
+miejsce na rozmowy o zmianach interfejsu/API, nowych bibliotekach,
+optymalizacji kodu i zmianach w konfiguracji. Aby utrzymaæ ma³y ruch na li¶cie,
+mo¿na przysy³aæ tu ³atki, ale nie zg³oszenia b³êdów, pytania u¿ytkowników,
+pro¶by o nowe mo¿liwo¶ci czy flame'y.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cvslog"><application>MPlayer</application>-cvslog</ulink>
+</para>
+<para> Na tê listê wysy³ane s± automatycznie wszystkie zmiany w kodzie
 <application>MPlayera</application>. Dozwolone s± tu tylko pytania o te zmiany
 (pro¶by o wyja¶nienie, dlaczego dana zmiana jest konieczna, lepsze rozwi±zania,
 mo¿liwe problemy zwi±zane z t± zmian±).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Lista przenoszenia <application>MPlayera</application> do ¶rodowiska Cygwin:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"/>
-Lista po¶wiêcona dyskusji o przenoszeniu <application>MPlayera</application> do
-¶rodowiska <application>Cygwin</application> i <application>MinGW</application>.
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs"><application>MPlayer</application>-DOCS</ulink>
+</para>
+<para>To lista na dyskusje o dokumentacji <application>MPlayera</application>
+i jej t³umaczeniu. Przesy³ane s± te¿ na ni± logi CVS dotycz±ce dokumentacji
+i strony domowej.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin"><application>MPlayer</application>-cygwin</ulink>
+</para>
+<para>Lista po¶wiêcona dyskusjom o przenoszeniu
+<application>MPlayera</application> do ¶rodowiska
+<application>Cygwin</application> i <application>MinGW</application>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-g2-dev"><application>MPlayer</application>-G2-dev</ulink>
+</para>
+<para>Lista po¶wiêcona dyskusjom o <application>MPlayer</application> G2,
+odtwarzaczu filmów nowej generacji.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mirror"><application>MPlayer</application>-mirror</ulink>
+</para>
+<para>Lista po¶wiêcona dyskusjom o strukturze serwerów lustrzanych
+<application>MPlayera</application>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Lista przenoszenia <application>MPlayera</application> do ¶rodowiska OS/2:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2"/>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn"><application>MPlayer</application>-MWN</ulink> (NIEAKTYWNA)
+</para>
+<para>
+Lista po¶wiêcona dyskusjom o <application>MPlayer</application> Weekly News.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-os2"><application>MPlayer</application>-os2</ulink> (NIEAKTYWNA)
+</para>
+<para>
 Lista po¶wiêcona dyskusji o przenoszeniu <application>MPlayera</application> do
 ¶rodowiska OS/2.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Lista twórców i t³umaczy <application>MPlayer</application> Weekly News:
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-mwn"/>
-Lista po¶wiêcona dyskusjom o <application>MPlayer</application> Weekly News.
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-qt-codecs-porting"><application>MPlayer</application>-qt-codecs-porting</ulink> (NIEAKTYWNA)
+</para>
+<para>Lista po¶wiêcona dyskusjom o obs³udze kodeków QuickTime.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 <note><para>
More information about the MPlayer-DOCS mailing list