[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl install.xml,1.5,1.6

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Jun 13 23:13:55 CEST 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv371

Modified Files:
	install.xml 
Log Message:
synced with 1.38

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- install.xml	1 May 2004 12:09:26 -0000	1.5
+++ install.xml	13 Jun 2004 21:13:52 -0000	1.6
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.37 -->
+<!-- synced with 1.38 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalacja</title>
 
@@ -238,7 +238,8 @@
   </para></listitem>
 <listitem><para>
   <application>MPlayer</application> mo¿e korzystaæ z bibliotek RealPlayer 8
-  lub RealONE, ¿eby odtworzyæ pliki z obrazem w formacie <emphasis role="bold">RealVideo 2.0-4.0</emphasis>
+  lub RealONE, ¿eby odtworzyæ pliki z obrazem w formacie
+  <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 i 4.0</emphasis>
   i d¼wiêkiem w Sipro/Cook. Zobacz rozdzia³ 
   <link linkend="realmedia">format pliku RealMedia</link>,
   znajdziesz tam instrukcje i kilka informacji.
More information about the MPlayer-DOCS mailing list