[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl skin.xml,1.6,1.7

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jun 10 20:07:58 CEST 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv19751

Modified Files:
	skin.xml 
Log Message:
forgot to add changes:)

Index: skin.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/skin.xml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -r1.6 -r1.7
--- skin.xml	10 Jun 2004 18:04:11 -0000	1.6
+++ skin.xml	10 Jun 2004 18:07:55 -0000	1.7
@@ -408,12 +408,12 @@
   (musi posiadaæ trzy czê¶ci jedna pod drug± tak, jak w przypadku
   <link linkend="skin-button">przycisku</link>)
   </para></listitem>
-  <listitem><para><literal>szer_przycisku</literal>, <literal>wys_przycisku</literal> - wielko¶æ przycisku
+  <listitem><para><literal>szer_przycisku</literal>,<literal>wys_przycisku</literal> - wielko¶æ przycisku
   </para></listitem>
  <listitem><para><literal>fazy</literal> - obrazek u¿ywany do okre¶lenie faz
  dla hpotmeter. Warto¶æ specjalna <literal>NULL</literal> mo¿e byæ u¿yta,
  je¶li nie chcesz ¿adnego obrazka. Obrazek musi byæ podzielony w pionie
-  na <literal>fragmenty poszczególnych faz</literal> tak, jak poni¿ej:
+  na fragmenty <literal>poszczególnych faz</literal> tak, jak poni¿ej:
   </para>
 <informalfigure>
 <screen>
@@ -435,9 +435,9 @@
   <listitem><para><literal>domy¶lny</literal> - domy¶lne ustawienie dla hpotmeter
   (zakres od <literal>0</literal> do <literal>100</literal>)
   </para></listitem>
-  <listitem><para><literal>X</literal>, <literal>Y</literal> - pozycja dla hpotmeter
+  <listitem><para><literal>X</literal>,<literal>Y</literal> - pozycja dla hpotmeter
   </para></listitem>
-  <listitem><para><literal>szeroko¶æ</literal>, <literal>wysoko¶æ</literal> - szeroko¶æ i wysoko¶æ dla
+  <listitem><para><literal>szeroko¶æ</literal>,<literal>wysoko¶æ</literal> - szeroko¶æ i wysoko¶æ dla
  <literal>hpotmeter</literal>
   </para></listitem>
   <listitem><para><literal>sygna³</literal> - sygna³ generowany podczas zmiany warto¶ci <literal>hpotmeter</literal>
More information about the MPlayer-DOCS mailing list