[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/pl ports.xml,1.26,1.27

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jun 10 19:57:36 CEST 2004


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv8631

Modified Files:
	ports.xml 
Log Message:
synced with 1.43

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -r1.26 -r1.27
--- ports.xml	26 May 2004 20:48:17 -0000	1.26
+++ ports.xml	10 Jun 2004 17:57:34 -0000	1.27
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.42 -->
+<!-- synced with 1.43 -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>
 
@@ -163,7 +163,8 @@
 assemblera Sun <filename>/usr/ccs/bin/as</filename>.
 </para>
 
-<para>Skrypt <filename>configure</filename> stara siê okre¶liæ, jaki assembler
+<para>
+Skrypt <filename>configure</filename> stara siê okre¶liæ, jaki assembler
 wywo³ywany jest przez komendê &quot;gcc&quot; (je¿eli próba zakoñczy siê fiaskiem,
 u¿yj opcji <option>--as=<replaceable>/gdziekolwiek/zainstalowa³e¶/gnu-as</replaceable></option>,
 ¿eby okre¶liæ gdzie skrypt <filename>configure</filename> mo¿e znale¼æ GNU "as" w Twoim
@@ -220,19 +221,6 @@
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-<para>
-Na Solarisie UltraSPARC, mo¿esz otrzymaæ dodatkow± moc obliczeniow±,
-u¿ywaj±c instrukcji VIS dla pewnych, czasoch³onnych operacji. Akceleracja VIS 
-mo¿e byæ u¿yta w <application>MPlayerze</application>, odwo³uj±c siê do
-funkcji zawartych w bibliotece Suna
-<ulink url="http://www.sun.com/sparc/vis/mediaLib.html">mediaLib</ulink>.
-</para>
-
-<para>
-Przyspieszone, przy pomocy VIS, operacje z biblioteki mediaLib 
-s± wykorzystywane przy dekodowaniu video w formacie mpeg2 i konwersji 
-przestrzeni kolorów w sterownikach wyj¶ciowych video.
-</para>
 </sect1>
 
 <sect1 id="irix">
More information about the MPlayer-DOCS mailing list