[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/xml/ru install.xml,1.2,1.3 patches.xml,1.1,1.2 tvinput.xml,1.1,1.2

Dmitry Baryshkov CVS lumag at mplayerhq.hu
Mon Apr 28 20:39:55 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/ru
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv23179

Modified Files:
	install.xml patches.xml tvinput.xml 
Log Message:
Translation update + small fixes.


Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/ru/install.xml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- install.xml	30 Mar 2003 18:31:29 -0000	1.2
+++ install.xml	28 Apr 2003 18:39:32 -0000	1.3
@@ -377,7 +377,7 @@
 </sect2>
 
 
-<sect2 id="sounc-cards">
+<sect2 id="sound-cards">
 <title>ú×ÕËÏ×ÙÅ ËÁÒÔÙ:</title>
 
 <itemizedlist>
@@ -482,14 +482,7 @@
 × PNG ÆÏÒÍÁÔÅ, ÐÏÜÔÏÍÕ GTK, <systemitem class="library">libpng</systemitem> (É ÉÈ ÞÁÓÔÉ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×, ÏÂÙÞÎÏ ÏÎÉ
 ÎÁÚÙ×ÁÀÔÓÑ <systemitem class="library">gtk-dev</systemitem> É <systemitem class="library">libpng-dev</systemitem>) ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ.
 ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓÏÂÒÁÔØ GUI, ÕËÁÚÁ× <option>--enable-gui</option> × <option>./configure</option>.
-úÁÔÅÍ, ÞÔÏÂÙ ×ËÌÀÞÉÔØ GUI, ÷Ù ÌÉÂÏ
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
-  ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÅ <literal>gui=yes</literal> × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÆÁÊÌÅ
-  </para></listitem>
-<listitem><para>
-  <screen>ln -s $PREFIX/bin/mplayer $PREFIX/bin/gmplayer</screen>,
-É ×ÙÚÙ×ÁÅÔÅ <command>gmplayer</command>.
+úÁÔÅÍ, ÞÔÏÂÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ GUI, ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÚÁÐÕÓËÁÔØ <command>gmplayer</command>.
   </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>

Index: patches.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/ru/patches.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- patches.xml	29 Mar 2003 00:48:05 -0000	1.1
+++ patches.xml	28 Apr 2003 18:39:32 -0000	1.2
@@ -2,6 +2,6 @@
 <appendix id="patches">
 <title>ëÁË ÐÒÉÓÙÌÁÔØ ÐÁÔÞÉ</title>
 <para>
-ðïÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÍ. <ulink url="../../tech/patches.txt">ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ</ulink>.
+ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÍ. <ulink url="../../tech/patches.txt">ÜÔÏÔ ÆÁÊÌ</ulink>.
 </para>
 </appendix>

Index: tvinput.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/ru/tvinput.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- tvinput.xml	22 Apr 2003 17:41:31 -0000	1.1
+++ tvinput.xml	28 Apr 2003 18:39:32 -0000	1.2
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
+<?xml version="1.0" encoding="koi8-r"?>
 <sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
 <title>TV ×ÈÏÄ</title>
 More information about the MPlayer-cvslog mailing list