[Mplayer-cvslog] CVS: main/help help_mp-zh.h,1.20,1.21

hephooey CVS luran at mplayerhq.hu
Fri Apr 4 16:42:56 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv2955

Modified Files:
	help_mp-zh.h 
Log Message:
Sync with en

Index: help_mp-zh.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-zh.h,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.20 -r1.21
--- help_mp-zh.h	17 Mar 2003 10:01:25 -0000	1.20
+++ help_mp-zh.h	4 Apr 2003 14:42:33 -0000	1.21
@@ -1,3 +1,4 @@
+// synced with help_mp-en.h 20030404
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
@@ -52,7 +53,7 @@
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 
-// mplayer.c: 
+// mplayer.c:
 
 #define MSGTR_Exiting "\nÕýÔÚÍ˳ö... (%s)\n"
 #define MSGTR_Exit_quit "Í˳ö"
@@ -194,7 +195,7 @@
 " cbr      ³£±ÈÌØÂÊ\n"\
 "        »áÔÚºó¼ÌABRÔ¤ÖÃģʽÖÐÇ¿ÖÆʹÓÃCBRģʽ\n"\
 "\n"\
-" br=<0-1024>  ÒÔkBitΪµ¥Î»Ö¸¶¨±ÈÌØÂÊ (½öÓÃÓÚCBRºÍABR)\n"\
+" br=<0-1024>  ÒÔkBitΪµ¥Î»ÉèÖñÈÌØÂÊ (½öÓÃÓÚCBRºÍABR)\n"\
 "\n"\
 " q=<0-9>    ±àÂëÖÊÁ¿ (0-×î¸ß, 9-×îµÍ) (½öÓÃÓÚVBR)\n"\
 "\n"\
@@ -398,7 +399,7 @@
 #define MSGTR_NEEDLAVCFAME "±§Ç¸, Äã²»ÄÜÓÃÄãµÄDXR3/H+É豸²»¾­¹ýÖØбàÂë¶ø²¥·Å·ÇmpegµÄÎļþ.\nÇëÔÚDXR3/H+ÅäÖÃÖпªÆôlavc»òÕßfame."
 
 // --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] skinÅäÖÃÎļþµÄ %d: %sÐгö´í" 
+#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] skinÅäÖÃÎļþµÄ %d: %sÐгö´í"
 #define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] ¾¯¸æ, ÔÚskinÅäÖÃÎļþµÄ %dÐÐ: ÕÒµ½widgetµ«ÔÚÕâ֮ǰûÓÐÕÒµ½\"section\" ( %s )"
 #define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] ¾¯¸æ, ÔÚskinÅäÖÃÎļþµÄ %dÐÐ: ÕÒµ½widgetµ«ÔÚÕâ֮ǰûÓÐÕÒµ½ \"subsection\" ( %s) "
 #define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] ¾¯¸æ, ÔÚskinÅäÖÃÎļþµÄ %dÐÐ: Õâ¸öwidget²»Ö§³ÖÕâ¸ösubsection(%s)"
@@ -578,6 +579,7 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSDËõ·Å:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Cache "´ò¿ª/¹Ø±Õ»º´æ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "ÒÔÈ«ÆÁ·½Ê½¿ªÊ¼"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "±£´æ´°¿ÚλÖÃ"
 #define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "»º´æ´óС: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Í£ÓÃXScreenSaver"
 #define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "ʹÓò¥·ÅÌõ"
@@ -596,6 +598,6 @@
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "ÖÂÃü´íÎó ..."
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "´íÎó ..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "¾¯¸æ ..." 
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "¾¯¸æ ..."
 
 #endifMore information about the MPlayer-cvslog mailing list