[Mplayer-cvslog] CVS: 0_90/DOCS/Chinese bugreports.html,1.4,1.5 codecs.html,1.5,1.6 documentation.html,1.8,1.9 mplayer.1,1.1,1.2

hephooey CVS luran at mplayerhq.hu
Thu Apr 3 15:25:04 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/0_90/DOCS/Chinese
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv4877

Modified Files:
	bugreports.html codecs.html documentation.html mplayer.1 
Log Message:
Sync with English version

Index: bugreports.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/0_90/DOCS/Chinese/bugreports.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- bugreports.html	17 Mar 2003 10:03:58 -0000	1.4
+++ bugreports.html	3 Apr 2003 13:25:01 -0000	1.5
@@ -38,8 +38,8 @@
 ËüÊÇÕë¶ÔÓÚΨһµÄ±àÂë¸ñʽ»¹ÊǶÀÁ¢ÓÚ±àÂë¸ñʽµÄ£¿ÄãÄÜÓÃËùÓеÄÊä³öÇý¶¯ÖØÏÖËüÂð£¿ÄãÌṩµÄÐÅÏ¢Ô½¶àÎÒÃǵÄÐÞ¸´ÄãµÄÎÊÌâµÄ»ú»á¾ÍÔ½´ó¡£±ðÍüÁËÒ²Òª°üÀ¨ÏÂÃæËùÒªÇóµÄ
 ÓмÛÖµµÄÐÅÏ¢£¬·ñÔòÎÒÃǽ«ÎÞ·¨ÕýÈ··ÖÎöÄãµÄÎÊÌâ¡£</P>
 
-<P>ÓÐƪÎIJɷÉÑïµÄ¹ØÓÚÈçºÎÔÚ¹«¹²ÂÛ̳ÉÏÌáÎʵļ«ºÃµÄÖ¸µ¼ÊÇ<A HREF="http://www.tuxedo.org/~esr/">Eric S. Raymond</A>дµÄ<A 
-HREF="http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/smart-questions.html">How To Ask Questions The Smart Way</A>¡£»¹ÓÐÁíһƪ<A 
+<P>ÓÐƪÎIJɷÉÑïµÄ¹ØÓÚÈçºÎÔÚ¹«¹²ÂÛ̳ÉÏÌáÎʵļ«ºÃµÄÖ¸µ¼ÊÇ<A HREF="http://www.catb.org/~esr/">Eric S. Raymond</A>дµÄ<A
+HREF="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html">How To Ask Questions The Smart Way</A>¡£»¹ÓÐÁíһƪ<A
 HREF="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/">Simon Tatham</A>дµÄ<A
 HREF="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html">ÈçºÎÓÐЧµÄ±¨¸æBugs</A>¡£
 °´ÕÕÄÇЩָʾ×öÊÇûÓÐÎÊÌâµÄ¡£µ«ÊÇÇëÃ÷°×ÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÔÚÎÒÃǵÄ×ÔÓÉʱ¼ä×ÔÔ¸µØ»Ø¸´ÓʼþÁÐ±í¡£ÎÒÃÇÊ®·Öæµ²¢ÇÒ

Index: codecs.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/0_90/DOCS/Chinese/codecs.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- codecs.html	30 Mar 2003 17:51:42 -0000	1.5
+++ codecs.html	3 Apr 2003 13:25:01 -0000	1.6
@@ -93,7 +93,7 @@
   cp path/Makefile .
   make
   cp libdivxencore.so /usr/local/lib
-  ln -s /usr/local/lib/libdivxdecore.so /usr/local/lib/libdivxdecore.so.0
+  ln -s /usr/local/lib/libdivxencore.so /usr/local/lib/libdivxencore.so.0
   cp ../../src/encore.h /usr/local/include
   </PRE>
   </LI>
@@ -338,6 +338,29 @@
 
 <P>QualcommÒôƵÁ÷(fourcc: <I>Qclp</I>)³öÏÖÔÚMOV/QTÎļþÖС£Ëü¿ÉÒÔÓÃQuickTime¿â½âÂë¡£
 °²×°²½Öè²Î¼û<A HREF="#sorenson">SorensonÊÓƵ±à½âÂëÆ÷</A>²¿·Ö¡£</P>
+
+<H4><A NAME="aac">2.2.2.8 AAC±à½âÂëÆ÷</A></H4>
+
+<P>AAC(Advanced Audio Coding)ÊÇMOVºÍMP4ÎļþÓÐʱʹÓõıàÂë¸ñʽ£¬<A
+HREF="http://www.audiocoding.com/">AudioCoding.com</A>ÓÐÒ»¸ö½ÐFAADµÄ¿ª·ÅÔ´´úÂëµÄ½âÂëÆ÷ÌṩÏÂÔØ£¬Äã¿ÉÒÔ
+ÔÚËûÃǵÄ<A HREF="http://www.audiocoding.com/download.php">ÏÂÔØÒ³</A>ÕÒµ½µÚ¶þ´ú½âÂëÆ÷FAAD2£¬²»ÐÒµÄ
+ÊÇFAAD2 1.1ÔÚLinuxÏÂÃæÎÞ·¨±àÒ룬ËùÒÔÄã±ØÐëʹÓÃCVS°æ±¾£¬ÕâÑù×ö£º</P>
+
+<OL>
+ <LI>cvs -d:pserver:anonymous at cvs.audiocoding.com:/cvsroot/faac login</LI>
+ <LI>cvs -z3 -d:pserver:anonymous at cvs.audiocoding.com:/cvsroot/faac co faad2</LI>
+ <LI>cd faad2/</LI>
+ <LI>chmod +x bootstrap</LI>
+ <LI>./bootstrap</LI>
+ <LI>make</LI>
+ <LI>make install</LI>
+</OL>
+
+<P>audiocoding.com²»Ìṩ¶þ½øÖÆ°æ±¾£¬µ«Äã¿ÉÒÔÓÃapt-get´Ó<A
+HREF="http://marillat.free.fr/">Christian MarillatµÄÖ÷Ò³</A>ÏÂÔØDebianµÄ°²×°°ü»òÕß´Ó<A
+HREF="http://plf.zarb.org/">P.L.F</A>ÏÂÔØMandrakeµÄRPM¡£</P>
+
+
 
 <H3><A NAME="importing">2.2.3 Win32½âÂëÆ÷µ¼ÈëHOWTO</A></H3>
 

Index: documentation.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/0_90/DOCS/Chinese/documentation.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.8 -r1.9
--- documentation.html	30 Mar 2003 17:51:42 -0000	1.8
+++ documentation.html	3 Apr 2003 13:25:01 -0000	1.9
@@ -104,8 +104,9 @@
        <LI><A HREF="codecs.html#libmad">2.2.2.3 libmadÖ§³Ö</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#vivo_audio">2.2.2.4 VIVO񙮵</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#realaudio">2.2.2.5 RealAudio</A></LI>
-			 <LI><A HREF="codecs.html#qdesign">2.2.2.6 QDesign±à½âÂëÆ÷</A></LI>
+	   <LI><A HREF="codecs.html#qdesign">2.2.2.6 QDesign±à½âÂëÆ÷</A></LI>
        <LI><A HREF="codecs.html#qclp">2.2.2.7 Qualcomm±à½âÂëÆ÷</A></LI>
+	   <LI><A HREF="codecs.html#aac">2.2.2.8 AAC±à½âÂëÆ÷</A></LI>
       </UL>
      </LI>
      <LI><A HREF="codecs.html#importing">2.2.3 Win32±à½âÂëÆ÷µ¼ÈëHOWTO</A>
@@ -1507,7 +1508,7 @@
  Èƹý·½·¨£º<CODE>./configure --disable-sse</CODE></LI>
 
 <LI>Ò»°ãµÄSIGILL(signal 4)£º<BR>
- ÎÊÌ⣺ÄãÔÚ²»Í¬µÄ»úÆ÷ÖбàÒëºÍÔËÐÐmplayer(ÀýÈçÔÚP3ÉϱàÒëÔÚCeleronÉÏÅÜ)<BR>
+ ÎÊÌ⣺ÄãÔÚ²»Í¬µÄ»úÆ÷ÖбàÒëºÍÔËÐÐMPlayer(ÀýÈçÔÚP3ÉϱàÒëÔÚCeleronÉÏÅÜ)<BR>
  ½â¾ö£ºÔÚÄ㽫ʹÓõĵĻúÆ÷ÉϱàÒëMPlayer£¡<BR>
  Èƹý·½·¨£º<CODE>./configure --disable-sse</CODE>µÈµÈÑ¡Ïî</LI>
 

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/0_90/DOCS/Chinese/mplayer.1,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- mplayer.1	30 Mar 2003 17:54:46 -0000	1.1
+++ mplayer.1	3 Apr 2003 13:25:01 -0000	1.2
@@ -1941,7 +1941,7 @@
 .REss
 .IPs
 Ö»Ó¦¸ÃÓëexpand+scaleÒ»ÆðʹÓÃ:
-\-vop dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
+\-vop lavc,expand=-1:576:-1:-1:1,scale=-1:0,dvbscale
 .IPs "noise[=ÁÁ¶È[u][t|a][h][p]:É«¶È[u][t|a][h][p]]"
 Ôö¼ÓÔëÒô.
 .RSssMore information about the MPlayer-cvslog mailing list