[Mplayer-cvslog] CVS: main/help help_mp-sk.h,1.12,1.13

Diego Biurrun CVS diego at mplayerhq.hu
Tue Apr 1 23:06:54 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/main/help
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv6944

Modified Files:
	help_mp-sk.h 
Log Message:
Sync by Bena, Daniel <Daniel.Bena at dm-drogeriemarkt.sk>.


Index: help_mp-sk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/help/help_mp-sk.h,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -r1.12 -r1.13
--- help_mp-sk.h	21 Feb 2003 13:07:47 -0000	1.12
+++ help_mp-sk.h	1 Apr 2003 21:06:32 -0000	1.13
@@ -1,204 +1,205 @@
-// Translated by: Daniel Beåa, benad at centrum.cz
+// Translated by: Daniel Beòa, benad at centrum.cz
 // Translated files should be uploaded to ftp://mplayerhq.hu/MPlayer/incoming
+// synced with 1.95, 1.4.03
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
 static char* banner_text=
 "\n\n"
-"MPlayer " VERSION "(C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (viÔ DOCS!)\n"
+"MPlayer " VERSION "(C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (viï DOCS!)\n"
 "\n";
 
-// Preklad do slovenŸiny 
+// Preklad do slovenèiny 
 
 static char help_text[]=
-"Pou§itie:  mplayer [prep¡naŸe] [url|cesta/]menos£boru\n"
+"Pou¾itie:  mplayer [prepínaèe] [url|cesta/]menosúboru\n"
 "\n"
-"Prep¡naŸe:\n"
-" -vo <drv[:dev]> vìber vìstup. video ovl daŸa&zariadenia (-vo help pre zoznam)\n"
-" -ao <drv[:dev]> vìber vìstup. audio ovl daŸa&zariadenia (-ao help pre zoznam)\n"
+"Základné prepínaèe: (Kompletný zoznam nájdete v man stránke)\n"
+" -vo <drv[:dev]> výber výstup. video ovládaèa&zariadenia (-vo help pre zoznam)\n"
+" -ao <drv[:dev]> výber výstup. audio ovládaèa&zariadenia (-ao help pre zoznam)\n"
 #ifdef HAVE_VCD
-" -vcd <trackno> prehraœ VCD (video cd) stopu zo zariadenia namiesto zo s£boru\n"
+" -vcd <trackno> prehra» VCD (video cd) stopu zo zariadenia namiesto zo súboru\n"
 #endif
 #ifdef HAVE_LIBCSS
-" -dvdauth <dev> urŸenie DVD zariadenia pre overenie autenticity (pre k¢dovan‚ disky)\n"
+" -dvdauth <dev> urèenie DVD zariadenia pre overenie autenticity (pre kódované disky)\n"
 #endif
 #ifdef USE_DVDREAD
-" -dvd <titleno> prehraœ DVD titul/stopu zo zariadenia (mechaniky) namiesto s£boru\n"
-" -alang/-slang  vybraœ jazyk DVD zvuku/titulkov (pomocou 2-miest. k¢du krajiny)\n"
+" -dvd <titleno> prehra» DVD titul/stopu zo zariadenia (mechaniky) namiesto súboru\n"
+" -alang/-slang  vybra» jazyk DVD zvuku/titulkov(pomocou 2-miest. kódu krajiny)\n"
 #endif
-" -ss <timepos>  posun na poz¡ciu (sekundy alebo hh:mm:ss)\n"
-" -nosound    prehr vaœ bez zvuku\n"
-" -fs -vm -zoom  vo–by pre prehr vanie na cel£ obrazovku (cel  obrazovka\n         meniœ videore§im, softv‚rovì zoom)\n"
-" -x <x> -y <y>  zv„Ÿçenie obrazu na rozmer <x>*<y> (pokia– to vie -vo ovl daŸ!)\n"
-" -sub <file>   vo–ba s£boru s titulkami (viÔ tie§ -subfps, -subdelay)\n"
-" -playlist <file> urŸenie s£boru so zoznamom prehr vanìch s£borov\n"
-" -vid x -aid y  vìber Ÿ¡sla video (x) a audio (y) pr£du pre prehr vanie\n"
-" -fps x -srate y vo–ba pre zmenu video (x fps) a audio (y Hz) frekvencie\n"
-" -pp <quality>  aktiv cia postprocesing filtra (0-4 pre DivX, 0-63 pre mpegy)\n"
-" -framedrop   povoliœ zahadzovanie sn¡mkov (pre pomal‚ stroje)\n"
+" -ss <timepos>  posun na pozíciu (sekundy alebo hh:mm:ss)\n"
+" -nosound    prehráva» bez zvuku\n"
+" -fs       voµby pre celú obrazovku (alebo -vm -zoom, detaily viï. man stránku)\n"
+" -x <x> -y <y>  zväè¹enie obrazu na rozmer <x>*<y> (pokiaµ to vie -vo ovládaè!)\n"
+" -sub <file>   voµba súboru s titulkami (viï tie¾ -subfps, -subdelay)\n"
+" -playlist <file> urèenie súboru so zoznamom prehrávaných súborov\n"
+" -vid x -aid y  výber èísla video (x) a audio (y) prúdu pre prehrávanie\n"
+" -fps x -srate y voµba pre zmenu video (x fps) a audio (y Hz) frekvencie\n"
+" -pp <quality>  aktivácia postprocesing filtra (0-4 pre DivX, 0-63 pre mpegy)\n"
+" -framedrop   povoli» zahadzovanie snímkov (pre pomalé stroje)\n"
 "\n"
-"Z kl. kl vesy:  (pre kompl. pozrite aj man str nku a input.conf)\n"
+"Zákl. klávesy:  (pre kompl. pozrite aj man stránku a input.conf)\n"
 " <- alebo ->  posun vzad/vpred o 10 sekund\n"
-" hore / dole   posun vzad/vpred o 1 min£tu\n"
-" pgup alebo pgdown posun vzad/vpred o 10 min£t\n"
-" < alebo >    posun vzad/vpred v zozname prehr vanìch s£borov\n"
-" p al. medzern¡k pauza pri prehr van¡ (pokraŸovan¡ stlaŸen¡m niektorej kl vesy)\n"
-" q alebo ESC   koniec prehr vania a ukonŸenie programu\n"
-" + alebo -    upraviœ spozdenie zvuku v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"
-" o        cyklick  zmena re§imu OSD: niŸ / poz¡cia / poz¡cia+Ÿas\n"
-" * alebo /    pridaœ alebo ubraœ hlasitosœ (stlaŸen¡m 'm' vìber master/pcm)\n"
-" z alebo x    upraviœ spozdenie titulkov v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"
-" r alebo t    upraviœ poz¡ciu titulkov hore/dole, pozrite tie§ -vop !\n"
+" hore / dole   posun vzad/vpred o 1 minútu\n"
+" pgup alebo pgdown posun vzad/vpred o 10 minút\n"
+" < alebo >    posun vzad/vpred v zozname prehrávaných súborov\n"
+" p al. medzerník pauza pri prehrávaní (pokraèovaní stlaèením niektorej klávesy)\n"
+" q alebo ESC   koniec prehrávania a ukonèenie programu\n"
+" + alebo -    upravi» spozdenie zvuku v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"
+" o        cyklická zmena re¾imu OSD: niè / pozícia / pozícia+èas\n"
+" * alebo /    prida» alebo ubra» hlasitos» (stlaèením 'm' výber master/pcm)\n"
+" z alebo x    upravi» spozdenie titulkov v krokoch +/- 0.1 sekundy\n"
+" r alebo t    upravi» pozíciu titulkov hore/dole, pozrite tie¾ -vop !\n"
 "\n"
-" * * * * PRE¬ÖTAJTE SI MAN STRµNKU PRE DETAILY (ÒALæIE VO•BY A KLµVESY)! * * * *\n"
+" * * * * PREÈÍTAJTE SI MAN STRÁNKU PRE DETAILY (ÏAL©IE VO¥BY A KLÁVESY)! * * * *\n"
 "\n";
 #endif
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 // mplayer.c:
 
-#define MSGTR_Exiting "\nKonŸ¡m... (%s)\n"
+#define MSGTR_Exiting "\nKonèím... (%s)\n"
 #define MSGTR_Exit_quit "Koniec"
-#define MSGTR_Exit_eof "Koniec s£boru"
-#define MSGTR_Exit_error "Z va§n  chyba"
-#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer preruçenì sign lom %d v module: %s \n"
-#define MSGTR_NoHomeDir "Nem“§em najsœ dom ci (HOME) adres r\n"
-#define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") probl‚m\n"
-#define MSGTR_CreatingCfgFile "Vytv ram konfiguraŸnì s£bor: %s\n"
-#define MSGTR_InvalidVOdriver "Neplatn‚ meno vìstupn‚ho videoovl daŸa: %s\nPou§ite '-vo help' pre zoznam dostupnìch ovl daŸov.\n"
-#define MSGTR_InvalidAOdriver "Neplatn‚ meno vìstupn‚ho audioovl daŸa: %s\nPou§ite '-ao help' pre zoznam dostupnìch ovl daŸov.\n"
-#define MSGTR_CopyCodecsConf "(copy/ln etc/codecs.conf (zo zdrojovìch k¢dov MPlayeru) do ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Pou§¡vam vstavan‚ defaultne codecs.conf\n"
-#define MSGTR_CantLoadFont "Nem“§em naŸ¡taœ font: %s\n"
-#define MSGTR_CantLoadSub "Nem“§em naŸ¡taœ titulky: %s\n"
-#define MSGTR_ErrorDVDkey "Chyba pri spracovan¡ k–£Ÿa DVD.\n"
-#define MSGTR_CmdlineDVDkey "DVD k–£Ÿ po§adovanì na pr¡kazovom riadku je uschovanì pre rozk¢dovanie.\n"
-#define MSGTR_DVDauthOk "DVD sekvencia overenia autenticity vypad  v poriadku.\n"
-#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: po§adovanì pr£d chìba!\n"
-#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Nejde otvoriœ s£bor pre dump!!!\n"
-#define MSGTR_CoreDumped "jadro vyp¡san‚ :)\n"
-#define MSGTR_FPSnotspecified "V hlaviŸke s£boru nie je udan‚ (alebo je zl‚) FPS! Pou§ite vo–bu -fps !\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Pok£çam sa vyn£tiœ rodinu audiokodeku %s ...\n"
-#define MSGTR_CantFindAfmtFallback "Nem“§em n jsœ audio kodek pre po§adovan£ rodinu, pou§ijem ostatn‚.\n"
-#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Nem“§em n jsœ kodek pre audio form t 0x%X !\n"
-#define MSGTR_TryUpgradeCodecsConfOrRTFM "*** Pok£ste sa upgradovaœ %s z etc/codecs.conf\n*** Pokia– probl‚m pretrv , preŸ¡tajte si DOCS/CODECS!\n"
-#define MSGTR_CouldntInitAudioCodec "Nejde inicializovaœ audio kodek! -> bez zvuku\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Pok£çam se vn£tiœ rodinu videokodeku %s ...\n"
-#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Nem“§em najsœ kodek pre video form t 0x%X !\n"
-#define MSGTR_VOincompCodec "¦ia–, vybran‚ video_out zariadenie je nekompatibiln‚ s tìmto kodekom.\n"
-#define MSGTR_CannotInitVO "FATAL: Nem“§em inicializovaœ video driver!\n"
-#define MSGTR_CannotInitAO "nem“§em otvoriœ/inicializovaœ audio driver -> TICHO\n"
-#define MSGTR_StartPlaying "ZaŸ¡nam prehr vaœ...\n"
+#define MSGTR_Exit_eof "Koniec súboru"
+#define MSGTR_Exit_error "Záva¾ná chyba"
+#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer preru¹ený signálom %d v module: %s \n"
+#define MSGTR_NoHomeDir "Nemô¾em najs» domáci (HOME) adresár\n"
+#define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problém\n"
+#define MSGTR_CreatingCfgFile "Vytváram konfiguraèný súbor: %s\n"
+#define MSGTR_InvalidVOdriver "Neplatné meno výstupného videoovládaèa: %s\nPou¾ite '-vo help' pre zoznam dostupných ovládaèov.\n"
+#define MSGTR_InvalidAOdriver "Neplatné meno výstupného audioovládaèa: %s\nPou¾ite '-ao help' pre zoznam dostupných ovládaèov.\n"
+#define MSGTR_CopyCodecsConf "(copy/ln etc/codecs.conf (zo zdrojových kódov MPlayeru) do ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
+#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Pou¾ívam vstavané defaultne codecs.conf\n"
+#define MSGTR_CantLoadFont "Nemô¾em naèíta» font: %s\n"
+#define MSGTR_CantLoadSub "Nemô¾em naèíta» titulky: %s\n"
+#define MSGTR_ErrorDVDkey "Chyba pri spracovaní kµúèa DVD.\n"
+#define MSGTR_CmdlineDVDkey "DVD kµúè po¾adovaný na príkazovom riadku je uschovaný pre rozkódovanie.\n"
+#define MSGTR_DVDauthOk "DVD sekvencia overenia autenticity vypadá v poriadku.\n"
+#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATAL: po¾adovaný prúd chýba!\n"
+#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Nejde otvori» súbor pre dump!!!\n"
+#define MSGTR_CoreDumped "jadro vypísané :)\n"
+#define MSGTR_FPSnotspecified "V hlavièke súboru nie je udané (alebo je zlé) FPS! Pou¾ite voµbu -fps !\n"
+#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Pokú¹am sa vynúti» rodinu audiokodeku %s ...\n"
+#define MSGTR_CantFindAfmtFallback "Nemô¾em nájs» audio kodek pre po¾adovanú rodinu, pou¾ijem ostatné.\n"
+#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Nemô¾em nájs» kodek pre audio formát 0x%X !\n"
+#define MSGTR_TryUpgradeCodecsConfOrRTFM "*** Pokúste sa upgradova» %s z etc/codecs.conf\n*** Pokiaµ problém pretrvá, preèítajte si DOCS/CODECS!\n"
+#define MSGTR_CouldntInitAudioCodec "Nejde inicializova» audio kodek! -> bez zvuku\n"
+#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Pokú¹am se vnúti» rodinu videokodeku %s ...\n"
+#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Nemô¾em najs» kodek pre video formát 0x%X !\n"
+#define MSGTR_VOincompCodec "®iaµ, vybrané video_out zariadenie je nekompatibilné s týmto kodekom.\n"
+#define MSGTR_CannotInitVO "FATAL: Nemô¾em inicializova» video driver!\n"
+#define MSGTR_CannotInitAO "nemô¾em otvori»/inicializova» audio driver -> TICHO\n"
+#define MSGTR_StartPlaying "Zaèínam prehráva»...\n"
 
 #define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
 "     ***********************************************************\n"\
-"     **** Na prehratie tohoto je v ç syst‚m pr¡liç POMALí! ****\n"\
+"     **** Na prehratie tohoto je vá¹ systém príli¹ POMALÝ! ****\n"\
 "     ***********************************************************\n"\
-"!!! Mo§n‚ pr¡Ÿiny, probl‚my a rieçenia:\n"\
-"- NejŸastejçie: nespr vny/chybnì _zvukovì_ ovl daŸ. Rieçenie: sk£ste -ao sdl al. pou§ite\n"\
-" ALSA 0.5 alebo oss emul ciu z ALSA 0.9. viac tipov sa dozviete v DOCS/sound.html!\n"\
-"- Pomalì video vìstup. Sk£ste inì -vo ovl daŸ (pre zoznam: -vo help) alebo sk£ste\n"\
-" s vo–bou -framedrop ! Tipy pre ladenie/zrìchlenie videa s£ v DOCS/video.html\n"\
-"- Pomalì cpu. Nesk£çajte prehr vaœ ve–k‚ dvd/divx na pomalom cpu! Sk£ste -hardframedrop\n"\
-"- Poçkodenì s£bor. Sk£ste r“zne kombin cie tìchto volieb: -nobps -ni -mc 0 -forceidx\n"\
-"- Pomal‚ m‚dium (NFS/SMB, DVD, VCD ...). Sk£ste -cache 8192.\n"\
-"- Pou§¡vate -cache na prehr vanie non-interleaved s£boru? sk£ste -nocache\n"\
-"Pokia– niŸ z toho nie je pravda, preŸ¡tajte si DOCS/bugreports.html !\n\n"
-
-#define MSGTR_NoGui "MPlayer bol prelo§enì BEZ podpory GUI!\n"
-#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI vy§aduje X11!\n"
-#define MSGTR_Playing "Prehr vam %s\n"
+"!!! Mo¾né príèiny, problémy a rie¹enia:\n"\
+"- Nejèastej¹ie: nesprávny/chybný _zvukový_ ovládaè. Rie¹enie: skúste -ao sdl al. pou¾ite\n"\
+" ALSA 0.5 alebo oss emuláciu z ALSA 0.9. viac tipov sa dozviete v DOCS/sound.html!\n"\
+"- Pomalý video výstup. Skúste iný -vo ovládaè (pre zoznam: -vo help) alebo skúste\n"\
+" s voµbou -framedrop ! Tipy pre ladenie/zrýchlenie videa sú v DOCS/video.html\n"\
+"- Pomalý cpu. Neskú¹ajte prehráva» veµké dvd/divx na pomalom cpu! Skúste -hardframedrop\n"\
+"- Po¹kodený súbor. Skúste rôzne kombinácie týchto volieb: -nobps -ni -mc 0 -forceidx\n"\
+"- Pomalé médium (NFS/SMB, DVD, VCD ...). Skúste -cache 8192.\n"\
+"- Pou¾ívate -cache na prehrávanie non-interleaved súboru? skúste -nocache\n"\
+"Pokiaµ niè z toho nie je pravda, preèítajte si DOCS/bugreports.html !\n\n"
+
+#define MSGTR_NoGui "MPlayer bol prelo¾ený BEZ podpory GUI!\n"
+#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI vy¾aduje X11!\n"
+#define MSGTR_Playing "Prehrávam %s\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: bez zvuku!!!\n"
-#define MSGTR_FPSforced "FPS vn£ten‚ na hodnotu %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Skompilovn‚ s RUNTIME CPU Detection - varovanie, nie je to optim lne! Na z¡skanie max. vìkonu, rekompilujte mplayer zo zdrojakov s --disable-runtime-cpudetection\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Skompilovan‚ pre x86 CPU s rozç¡reniami:"
-#define MSGTR_AvailableVideoOutputPlugins "Dostupn‚ video vìstupn‚ pluginy:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Dostupn‚ video vìstupn‚ ovl daŸe:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Dostupn‚ audio vìstupn‚ ovl daŸe:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Dostupn‚ audio kodeky:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Dostupn‚ video kodeky:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioFm "\nDostupn‚ (vkompilovan‚) audio rodiny kodekov/ovl daŸe:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoFm "\nDostupn‚ (vkompilovan‚) video rodiny kodekov/ovl daŸe:\n"
-#define MSGTR_AvailableFsType "Dostupn‚ zmeny plnoobrazovkovìch m¢dov:\n
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Pou§¡vam Linuxov‚ hardv‚rov‚ RTC Ÿasovanie (%ldHz)\n"
-#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: nem“§em Ÿ¡taœ vlastnosti\n"
-#define MSGTR_NoStreamFound "Nen jdenì pr£d\n"
+#define MSGTR_FPSforced "FPS vnútené na hodnotu %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
+#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Skompilovné s RUNTIME CPU Detection - varovanie, nie je to optimálne! Na získanie max. výkonu, rekompilujte mplayer zo zdrojakov s --disable-runtime-cpudetection\n"
+#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Skompilované pre x86 CPU s roz¹íreniami:"
+#define MSGTR_AvailableVideoOutputPlugins "Dostupné video výstupné pluginy:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Dostupné video výstupné ovládaèe:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Dostupné audio výstupné ovládaèe:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Dostupné audio kodeky:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Dostupné video kodeky:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioFm "\nDostupné (vkompilované) audio rodiny kodekov/ovládaèe:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoFm "\nDostupné (vkompilované) video rodiny kodekov/ovládaèe:\n"
+#define MSGTR_AvailableFsType "Dostupné zmeny plnoobrazovkových módov:\n
+#define MSGTR_UsingRTCTiming "Pou¾ívam Linuxové hardvérové RTC èasovanie (%ldHz)\n"
+#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: nemô¾em èíta» vlastnosti\n"
+#define MSGTR_NoStreamFound "Nenájdený prúd\n"
 #define MSGTR_InitializingAudioCodec "Initializujem audio kodek...\n"
-#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Chyba pri otv ran¡/inicializ cii vybranìch video_out (-vo) zariaden¡!\n"
-#define MSGTR_ForcedVideoCodec "Vn£tenì video kodek: %s\n"
-#define MSGTR_ForcedAudioCodec "Vn£tenì video kodek: %s\n"
+#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Chyba pri otváraní/inicializácii vybraných video_out (-vo) zariadení!\n"
+#define MSGTR_ForcedVideoCodec "Vnútený video kodek: %s\n"
+#define MSGTR_ForcedAudioCodec "Vnútený video kodek: %s\n"
 #define MSGTR_AODescription_AOAuthor "AO: Popis: %s\nAO: Autor: %s\n"
-#define MSGTR_AOComment "AO: Koment r: %s\n"
-#define MSGTR_Video_NoVideo "Video: §iadne video!!!\n"
-#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nFATAL: Nem“§em inicializovaœ video filtre (-vop) alebo video vìstup (-vo) !\n"
+#define MSGTR_AOComment "AO: Komentár: %s\n"
+#define MSGTR_Video_NoVideo "Video: ¾iadne video!!!\n"
+#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nFATAL: Nemô¾em inicializova» video filtre (-vop) alebo video výstup (-vo) !\n"
 #define MSGTR_Paused "\n------ PAUZA -------\r"
-#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nNem“§em naŸ¡taœ playlist %s\n"
+#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nNemô¾em naèíta» playlist %s\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
 "- MPlayer zhavaroval na 'Illegal Instruction'.\n"\
-" M“§e to byœ chyba v naçom novom k¢de na detekciu procesora...\n"\
-" Pros¡m preŸ¡tajte si DOCS/bugreports.html.\n"
+" Mô¾e to by» chyba v na¹om novom kóde na detekciu procesora...\n"\
+" Prosím preèítajte si DOCS/bugreports.html.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL \
 "- MPlayer zhavaroval na 'Illegal Instruction'.\n"\
-" ObyŸajne sa to st va, keÔ ho pou§¡vate na inom procesore ako pre ktorì bol\n"\
-" skompilovanì/optimalizovanì.\n Skontrolujte si to!\n"
+" Obyèajne sa to stáva, keï ho pou¾ívate na inom procesore ako pre ktorý bol\n"\
+" skompilovaný/optimalizovaný.\n Skontrolujte si to!\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
-"- MPlayer zhavaroval nespr vnym pou§it¡m CPU/FPU/RAM.\n"\
+"- MPlayer zhavaroval nesprávnym pou¾itím CPU/FPU/RAM.\n"\
 " Prekompilujte MPlayer s --enable-debug a urobte 'gdb' backtrace a\n"\
-" disassemblujte. Pre detaily, pozrite DOCS/bugreports.html#crash\n"
+" disassemblujte. Pre detaily, pozrite DOCS/bugreports.html#crash.b.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
-"- MPlayer zhavaroval. To sa nemalo staœ.\n"\
-" M“§e to byœ chyba v MPlayer k¢de _alebo_ vo Vaç¡ch ovl daŸoch _alebo_ gcc\n"\
-" verzii. Ak si mysl¡te, §e je to chyba MPlayeru, pros¡m preŸ¡tajte si DOCS/bugreports.html\n"\
-" a postupujte pod–a inçtrukcii. Nem“§eme V m pom“cœ, pokia– neposkytnete\n"\
-" tieto inform cie pri ohlasovan¡ mo§nej chyby.\n"
+"- MPlayer zhavaroval. To sa nemalo sta».\n"\
+" Mô¾e to by» chyba v MPlayer kóde _alebo_ vo Va¹ích ovládaèoch _alebo_ gcc\n"\
+" verzii. Ak si myslíte, ¾e je to chyba MPlayeru, prosím preèítajte si DOCS/bugreports.html\n"\
+" a postupujte podµa in¹trukcii. Nemô¾eme Vám pomôc», pokiaµ neposkytnete\n"\
+" tieto informácie pri ohlasovaní mo¾nej chyby.\n"
 
 // mencoder.c:
 
-#define MSGTR_MEncoderCopyright "(C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (viÔ. DOCS!)\n"
-#define MSGTR_UsingPass3ControllFile "Pou§¡vam pass3 ovl dac¡ s£bor: %s\n"
-#define MSGTR_MissingFilename "\nChìbaj£ce meno s£boru!\n\n"
-#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Nem“§em otvoriœ s£bor/zariadenie\n"
+#define MSGTR_MEncoderCopyright "(C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (viï. DOCS!)\n"
+#define MSGTR_UsingPass3ControllFile "Pou¾ívam pass3 ovládací súbor: %s\n"
+#define MSGTR_MissingFilename "\nChýbajúce meno súboru!\n\n"
+#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Nemô¾em otvori» súbor/zariadenie\n"
 #define MSGTR_ErrorDVDAuth "Chyba v DVD auth...\n"
-#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Nem“§em otvoriœ demuxer\n"
-#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\n¦iaden encoder (-oac) vybranì! Vyberte jeden alebo -nosound. Pou§ite -oac help !\n"
-#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\n¦iaden encoder (-ovc) vybranì! Vyberte jeden, pou§ite -ovc help !\n"
+#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Nemô¾em otvori» demuxer\n"
+#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\n®iaden encoder (-oac) vybraný! Vyberte jeden alebo -nosound. Pou¾ite -oac help !\n"
+#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\n®iaden encoder (-ovc) vybraný! Vyberte jeden, pou¾ite -ovc help !\n"
 #define MSGTR_InitializingAudioCodec "Inicializujem audio kodek...\n"
-#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Nem“§em otvoriœ s£bor '%s'\n"
+#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Nemô¾em otvori» súbor '%s'\n"
 #define MSGTR_EncoderOpenFailed "Zlyhal to open the encoder\n"
-#define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Vnucujem vìstupnì form t (fourcc) na %x [%.4s]\n"
-#define MSGTR_WritingAVIHeader "Zapisujem AVI hlaviŸku...\n"
+#define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Vnucujem výstupný formát (fourcc) na %x [%.4s]\n"
+#define MSGTR_WritingAVIHeader "Zapisujem AVI hlavièku...\n"
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\nduplikujem %d snimkov!!!  \n"
-#define MSGTR_SkipFrame "\npreskoŸiœ sn¡mok!!!  \n"
-#define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: chyba pri z pise s£boru.\n"
+#define MSGTR_SkipFrame "\npreskoèi» snímok!!!  \n"
+#define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: chyba pri zápise súboru.\n"
 #define MSGTR_WritingAVIIndex "\nzapisujem AVI index...\n"
-#define MSGTR_FixupAVIHeader "Opravujem AVI hlaviŸku...\n"
-#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "DoporuŸen  rìchlost bit. toku videa pre %s CD: %d\n"
-#define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideo pr£d: %8.3f kbit/s (%d bps) velkosœ: %d bytov %5.3f sekund %d sn¡mkov\n"
-#define MSGTR_AudioStreamResult "\nAudio pr£d: %8.3f kbit/s (%d bps) velkosœ: %d bytov %5.3f sekund\n"
+#define MSGTR_FixupAVIHeader "Opravujem AVI hlavièku...\n"
+#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Doporuèená rýchlost bit. toku videa pre %s CD: %d\n"
+#define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideo prúd: %8.3f kbit/s (%d bps) velkos»: %d bytov %5.3f sekund %d snímkov\n"
+#define MSGTR_AudioStreamResult "\nAudio prúd: %8.3f kbit/s (%d bps) velkos»: %d bytov %5.3f sekund\n"
 
 // cfg-mencoder.h:
 
 #define MSGTR_MEncoderMP3LameHelp "\n\n"\
-" vbr=<0-4>   met¢da variabilnej bit. rìchlosti \n"\
+" vbr=<0-4>   metóda variabilnej bit. rýchlosti \n"\
 "        0: cbr\n"\
 "        1: mt\n"\
 "        2: rh(default)\n"\
 "        3: abr\n"\
 "        4: mtrh\n"\
 "\n"\
-" abr      priemern  bit. rìchlosœ\n"\
+" abr      priemerná bit. rýchlos»\n"\
 "\n"\
-" cbr      konçtantn  bit. rìchlosœ\n"\
-"        Vn£ti tie§ CBR m¢d na podsekvenci ch ABR m¢dov\n"\
+" cbr      kon¹tantná bit. rýchlos»\n"\
+"        Vnúti tie¾ CBR mód na podsekvenciách ABR módov\n"\
 "\n"\
-" br=<0-1024>  çpecifikovaœ bit. rìchlosœ v kBit (plat¡ iba pre CBR a ABR)\n"\
+" br=<0-1024>  ¹pecifikova» bit. rýchlos» v kBit (platí iba pre CBR a ABR)\n"\
 "\n"\
-" q=<0-9>    kvalita (0-najvyççia, 9-najni§çia) (iba pre VBR)\n"\
+" q=<0-9>    kvalita (0-najvy¹¹ia, 9-najni¾¹ia) (iba pre VBR)\n"\
 "\n"\
-" aq=<0-9>   algoritmick  kvalita (0-najlep./najpomalçia, 9-najhorçia/najrìchl.)\n"\
+" aq=<0-9>   algoritmická kvalita (0-najlep./najpomal¹ia, 9-najhor¹ia/najrýchl.)\n"\
 "\n"\
-" ratio=<1-100> kompresnì pomer\n"\
+" ratio=<1-100> kompresný pomer\n"\
 "\n"\
 " vol=<0-10>  nastavenie audio zosilnenia\n"\
 "\n"\
@@ -213,147 +214,147 @@
 "        1: all\n"\
 "        2: adjust\n"\
 "\n"\
-" fast     prepn£œ na rìchlejçie k¢dovanie na na podsekvenci ch VBR m¢dov,\n"\
-"        mierne ni§çia kvalita and vyççia bit. rìchlosœ.\n"\
+" fast     prepnú» na rýchlej¹ie kódovanie na na podsekvenciách VBR módov,\n"\
+"        mierne ni¾¹ia kvalita and vy¹¹ia bit. rýchlos».\n"\
 "\n"\
-" preset=<value> umo§åuje najvyççie mo§n‚ nastavenie kvality.\n"\
-"         medium: VBR k¢dovanie, dobr  kvalita\n"\
-"         (150-180 kbps rozp„tie bit. rìchlosti)\n"\
-"         standard: VBR k¢dovanie, vysok  kvalita\n"\
-"         (170-210 kbps rozp„tie bit. rìchlosti)\n"\
-"         extreme: VBR k¢dovanie, velmi vysok  kvalita\n"\
-"         (200-240 kbps rozp„tie bit. rìchlosti)\n"\
-"         insane: CBR k¢dovanie, najvyççie nastavenie kvality\n"\
-"         (320 kbps bit. rìchlosœ)\n"\
-"         <8-320>: ABR k¢dovanie na zadanej kbps bit. rìchlosti.\n\n"
+" preset=<value> umo¾òuje najvy¹¹ie mo¾né nastavenie kvality.\n"\
+"         medium: VBR kódovanie, dobrá kvalita\n"\
+"         (150-180 kbps rozpätie bit. rýchlosti)\n"\
+"         standard: VBR kódovanie, vysoká kvalita\n"\
+"         (170-210 kbps rozpätie bit. rýchlosti)\n"\
+"         extreme: VBR kódovanie, velmi vysoká kvalita\n"\
+"         (200-240 kbps rozpätie bit. rýchlosti)\n"\
+"         insane: CBR kódovanie, najvy¹¹ie nastavenie kvality\n"\
+"         (320 kbps bit. rýchlos»)\n"\
+"         <8-320>: ABR kódovanie na zadanej kbps bit. rýchlosti.\n\n"
 
 // open.c, stream.c:
-#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM zariadenie '%s' nen jden‚!\n"
-#define MSGTR_ErrTrackSelect "Chyba pri vìbere VCD stopy!"
-#define MSGTR_ReadSTDIN "¬¡tam z stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Nejde otvoriœ URL: %s\n"
-#define MSGTR_ConnToServer "Pripojenì k servru: %s\n"
-#define MSGTR_FileNotFound "S£bor nen jdenì: '%s'\n"
-
-#define MSGTR_SMBInitError "Nem“§em inicializovaœ kni§nicu libsmbclient: %d\n"
-#define MSGTR_SMBFileNotFound "Nem“§em otvoriœ z lan: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer mebol skompilovanì s podporou Ÿ¡tania z SMB\n"
+#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM zariadenie '%s' nenájdené!\n"
+#define MSGTR_ErrTrackSelect "Chyba pri výbere VCD stopy!"
+#define MSGTR_ReadSTDIN "Èítam z stdin...\n"
+#define MSGTR_UnableOpenURL "Nejde otvori» URL: %s\n"
+#define MSGTR_ConnToServer "Pripojený k servru: %s\n"
+#define MSGTR_FileNotFound "Súbor nenájdený: '%s'\n"
+
+#define MSGTR_SMBInitError "Nemô¾em inicializova» kni¾nicu libsmbclient: %d\n"
+#define MSGTR_SMBFileNotFound "Nemô¾em otvori» z lan: '%s'\n"
+#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer mebol skompilovaný s podporou èítania z SMB\n"
 
-#define MSGTR_CantOpenDVD "Nejde otvoriœ DVD zariadenie: %s\n"
-#define MSGTR_DVDwait "¬¡tam çtrukt£ru disku, pros¡m Ÿakajte...\n"
+#define MSGTR_CantOpenDVD "Nejde otvori» DVD zariadenie: %s\n"
+#define MSGTR_DVDwait "Èítam ¹truktúru disku, prosím èakajte...\n"
 #define MSGTR_DVDnumTitles "Na tomto DVD je %d titulov.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Neplatn‚ Ÿ¡slo DVD titulu: %d\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Neplatné èíslo DVD titulu: %d\n"
 #define MSGTR_DVDnumChapters "Na tomto DVD je %d kapitol.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Neplatn‚ Ÿ¡slo kapitoly DVD: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumAngles "Na tomto DVD je %d £hlov poh–adov.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Neplatn‚ Ÿ¡slo uhlu poh–adu DVD: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnoIFO "Nem“§em otvoriœ s£bor IFO pre DVD titul %d.\n"
-#define MSGTR_DVDnoVOBs "Nem“§em otvoriœ VOB s£bor (VTS_%02d_1.VOB).\n"
-#define MSGTR_DVDopenOk "DVD £speçne otvoren‚.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Neplatné èíslo kapitoly DVD: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnumAngles "Na tomto DVD je %d úhlov pohµadov.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Neplatné èíslo uhlu pohµadu DVD: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnoIFO "Nemô¾em otvori» súbor IFO pre DVD titul %d.\n"
+#define MSGTR_DVDnoVOBs "Nemô¾em otvori» VOB súbor (VTS_%02d_1.VOB).\n"
+#define MSGTR_DVDopenOk "DVD úspe¹ne otvorené.\n"
 
 // demuxer.c, demux_*.c:
-#define MSGTR_AudioStreamRedefined "Upozornenie! HlaviŸka audio pr£du %d predefinovan !\n"
-#define MSGTR_VideoStreamRedefined "Upozornenie! HlaviŸka video pr£du %d predefinovan !\n"
-#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nDEMUXER: Pr¡liç mnoho (%d v %d bajtech) audio paketov v bufferi!\n"
-#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: Pr¡liç mnoho (%d v %d bajtech) video paketov v bufferi!\n"
-#define MSGTR_MaybeNI "(mo§no prehr vate neprekladanì pr£d/s£bor alebo kodek zlyhal)\n" \
-		   "Pre .AVI s£bory sk£ste vyn£tiœ neprekladanì m¢d vo–bou -ni\n"
-#define MSGTR_SwitchToNi "\nDetekovanì zle prekladanì .AVI - prepnite -ni m¢d!\n"
-#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekovanì %s form t s£boru!\n"
-#define MSGTR_DetectedAudiofile "Detekovanì audio s£bor!\n"
-#define MSGTR_NotSystemStream "Nie je to MPEG System Stream form t... (mo§no Transport Stream?)\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Neplatnì MPEG-ES pr£d??? kontaktujte autora, mo§no je to chyba (bug) :(\n"
-#define MSGTR_FormatNotRecognized "========== ¦ia–, tento form t s£boru nie je rozpoznanì/podporovanì =======\n"\
-				 "==== Pokia– je tento s£bor AVI, ASF alebo MPEG pr£d, kontaktujte autora! ====\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStream "¦iadny video pr£d nen jdenì!\n"
-#define MSGTR_MissingAudioStream "¦iadny audio pr£d nen jdenì... -> bez zvuku\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Chìbaj£ci video pr£d!? Kontaktujte autora, mo§no to je chyba (bug) :(\n"
-
-#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: s£bor neobsahuje vybranì audio alebo video pr£d\n"
-
-#define MSGTR_NI_Forced "Vn£tenì"
-#define MSGTR_NI_Detected "Detekovanì"
-#define MSGTR_NI_Message "%s NEPREKLADANí form t s£boru AVI!\n"
-
-#define MSGTR_UsingNINI "Pou§¡vam NEPREKLADANí poçkodenì form t s£boru AVI!\n" 
-#define MSGTR_CouldntDetFNo "Nem“§em urŸiœ poŸet sn¡mkov (pre absol£tny posun) \n"
-#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Nem“§em sa pos£vaœ v surovìch (raw) .AVI pr£doch! (Potrebujem index, zkuste pou§¡œ vo–bu -idx !) \n"
-#define MSGTR_CantSeekFile "Nem“§em sa pos£vaœ v tomto s£bore! \n"
-
-#define MSGTR_EncryptedVOB "K¢dovanì VOB s£bor (prelo§en‚ bez podpory libcss)! PreŸ¡tajte si DOCS/DVD\n"
-#define MSGTR_EncryptedVOBauth "Zak¢dovanì pr£d, ale overenie autenticity ste nepo§adovali!!\n"
-
-#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimovan‚ hlaviŸky nie s£ (eçte) podporovan‚!\n"
-#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Upozornenie! premenn  FOURCC detekovan !?\n"
-#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Upozornenie! Pr¡liç ve–a st“p!"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> N jdenì audio pr£d: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> N jdenì video pr£d: %d\n"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV detekovanì ! ;-)\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nem“§em otvoriœ ogg demuxer\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: H–ad m audio pr£d (id:%d)\n"
-#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nem“§em otvoriœ audio pr£d: %s\n"
-#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nem“§em otvoriœ pr£d titulkov: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Nem“§em otvoriœ audio demuxer: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Nem“§em otvoriœ demuxer titulkov: %s\n"
-#define MSGTR_TVInputNotSeekable "v TV vstupe nie je mo§n‚ sa pohybovaœ! (mo§no posun bude na zmenu kan lov ;)\n"
-#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "Demuxer info %s u§ pr¡tomn‚\n!"
-#define MSGTR_ClipInfo "Inform cie o klipe: \n"
+#define MSGTR_AudioStreamRedefined "Upozornenie! Hlavièka audio prúdu %d predefinovaná!\n"
+#define MSGTR_VideoStreamRedefined "Upozornenie! Hlavièka video prúdu %d predefinovaná!\n"
+#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nDEMUXER: Príli¹ mnoho (%d v %d bajtoch) audio paketov v bufferi!\n"
+#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: Príli¹ mnoho (%d v %d bajtoch) video paketov v bufferi!\n"
+#define MSGTR_MaybeNI "(mo¾no prehrávate neprekladaný prúd/súbor alebo kodek zlyhal)\n" \
+		   "Pre .AVI súbory skúste vynúti» neprekladaný mód voµbou -ni\n"
+#define MSGTR_SwitchToNi "\nDetekovaný zle prekladaný .AVI - prepnite -ni mód!\n"
+#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekovaný %s formát súboru!\n"
+#define MSGTR_DetectedAudiofile "Detekovaný audio súbor!\n"
+#define MSGTR_NotSystemStream "Nie je to MPEG System Stream formát... (mo¾no Transport Stream?)\n"
+#define MSGTR_InvalidMPEGES "Neplatný MPEG-ES prúd??? kontaktujte autora, mo¾no je to chyba (bug) :(\n"
+#define MSGTR_FormatNotRecognized "========== ®iaµ, tento formát súboru nie je rozpoznaný/podporovaný =======\n"\
+				 "==== Pokiaµ je tento súbor AVI, ASF alebo MPEG prúd, kontaktujte autora! ====\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStream "®iadny video prúd nenájdený!\n"
+#define MSGTR_MissingAudioStream "®iadny audio prúd nenájdený... -> bez zvuku\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Chýbajúci video prúd!? Kontaktujte autora, mo¾no to je chyba (bug) :(\n"
+
+#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: súbor neobsahuje vybraný audio alebo video prúd\n"
+
+#define MSGTR_NI_Forced "Vnútený"
+#define MSGTR_NI_Detected "Detekovaný"
+#define MSGTR_NI_Message "%s NEPREKLADANÝ formát súboru AVI!\n"
+
+#define MSGTR_UsingNINI "Pou¾ívam NEPREKLADANÝ po¹kodený formát súboru AVI!\n" 
+#define MSGTR_CouldntDetFNo "Nemô¾em urèi» poèet snímkov (pre absolútny posun) \n"
+#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Nemô¾em sa posúva» v surových (raw) .AVI prúdoch! (Potrebujem index, zkuste pou¾í» voµbu -idx !) \n"
+#define MSGTR_CantSeekFile "Nemô¾em sa posúva» v tomto súbore! \n"
+
+#define MSGTR_EncryptedVOB "Kódovaný VOB súbor (prelo¾ené bez podpory libcss)! Preèítajte si DOCS/DVD\n"
+#define MSGTR_EncryptedVOBauth "Zakódovaný prúd, ale overenie autenticity ste nepo¾adovali!!\n"
+
+#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimované hlavièky nie sú (e¹te) podporované!\n"
+#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Upozornenie! premenná FOURCC detekovaná!?\n"
+#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Upozornenie! Príli¹ veµa stôp!"
+#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Nájdený audio prúd: %d\n"
+#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Nájdený video prúd: %d\n"
+#define MSGTR_DetectedTV "TV detekovaný ! ;-)\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Nemô¾em otvori» ogg demuxer\n"
+#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Hµadám audio prúd (id:%d)\n"
+#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Nemô¾em otvori» audio prúd: %s\n"
+#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Nemô¾em otvori» prúd titulkov: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Nemô¾em otvori» audio demuxer: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Nemô¾em otvori» demuxer titulkov: %s\n"
+#define MSGTR_TVInputNotSeekable "v TV vstupe nie je mo¾né sa pohybova»! (mo¾no posun bude na zmenu kanálov ;)\n"
+#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "Demuxer info %s u¾ prítomné\n!"
+#define MSGTR_ClipInfo "Informácie o klipe: \n"
 
-#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: Progres¡vna seq detekovan , nech vam m¢d 3:2 TELECINE \n"
-#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: 3:2 TELECINE detekovan‚, zap¡nam inverzn‚ telecine fx. FPS zmenen‚ na %5.3f! \n"
+#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: Progresívna seq detekovaná, nechávam mód 3:2 TELECINE \n"
+#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: 3:2 TELECINE detekované, zapínam inverzné telecine fx. FPS zmenené na %5.3f! \n"
 
 // dec_video.c & dec_audio.c:
-#define MSGTR_CantOpenCodec "nem“§em otvoriœ kodek\n"
-#define MSGTR_CantCloseCodec "nem“§em uzavieœ kodek\n"
+#define MSGTR_CantOpenCodec "nemô¾em otvori» kodek\n"
+#define MSGTR_CantCloseCodec "nemô¾em uzavie» kodek\n"
 
-#define MSGTR_MissingDLLcodec "CHYBA: Nem“§em otvoriœ potrebnì DirectShow kodek: %s\n"
-#define MSGTR_ACMiniterror "Nem“§em naŸ¡taœ/inicializovaœ Win32/ACM AUDIO kodek (chìbaj£ci s£bor DLL?)\n"
-#define MSGTR_MissingLAVCcodec "Nem“§em najsœ kodek '%s' v libavcodec...\n"
-
-#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATAL: EOF - koniec s£boru v priebehu vyh–ad vania hlaviŸky sekvencie\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATAL: Nem“§em preŸ¡taœ hlaviŸku sekvencie!\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: Nem“§em preŸ¡taœ rozç¡renie hlaviŸky sekvencie!\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: Zl  hlaviŸka sekvencie!\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: Zl‚ rozç¡renie hlaviŸky sekvencie!\n"
-
-#define MSGTR_ShMemAllocFail "Nem“§em alokovaœ zdie–an£ pam„œ\n"
-#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Nem“§em alokovaœ pam„œ pre vìstupnì audio buffer\n"
-
-#define MSGTR_UnknownAudio "Nezn my/chìbaj£ci audio form t -> bez zvuku\n"
-
-#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Pou§¡vam externì postprocessing filter, max q = %d\n"
-#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Po§¡vam postprocessing z kodeku, max q = %d\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video atrib£t '%s' nie je podporovanì vìberom vo & vd! \n"
-#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Po§adovan  rodina video kodekov [%s] (vfm=%s) nie je dostupn  (zapnite ju pri kompil cii!)\n"
-#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Po§adovan  rodina audio kodekov [%s] (afm=%s) nie je dostupn  (zapnite ju pri kompil cii!)\n"
-#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Otv ram video dek¢der: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Otv ram audio dek¢der: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_MissingDLLcodec "CHYBA: Nemô¾em otvori» potrebný DirectShow kodek: %s\n"
+#define MSGTR_ACMiniterror "Nemô¾em naèíta»/inicializova» Win32/ACM AUDIO kodek (chýbajúci súbor DLL?)\n"
+#define MSGTR_MissingLAVCcodec "Nemô¾em najs» kodek '%s' v libavcodec...\n"
+
+#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATAL: EOF - koniec súboru v priebehu vyhµadávania hlavièky sekvencie\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATAL: Nemô¾em preèíta» hlavièku sekvencie!\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: Nemô¾em preèíta» roz¹írenie hlavièky sekvencie!\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: Zlá hlavièka sekvencie!\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: Zlé roz¹írenie hlavièky sekvencie!\n"
+
+#define MSGTR_ShMemAllocFail "Nemô¾em alokova» zdieµanú pamä»\n"
+#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Nemô¾em alokova» pamä» pre výstupný audio buffer\n"
+
+#define MSGTR_UnknownAudio "Neznámy/chýbajúci audio formát -> bez zvuku\n"
+
+#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Pou¾ívam externý postprocessing filter, max q = %d\n"
+#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Po¾ívam postprocessing z kodeku, max q = %d\n"
+#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Video atribút '%s' nie je podporovaný výberom vo & vd! \n"
+#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Po¾adovaná rodina video kodekov [%s] (vfm=%s) nie je dostupná (zapnite ju pri kompilácii!)\n"
+#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Po¾adovaná rodina audio kodekov [%s] (afm=%s) nie je dostupná (zapnite ju pri kompilácii!)\n"
+#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Otváram video dekóder: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Otváram audio dekóder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s \n"
 #define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s \n"
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder init zlyhal :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder init zlyhal :(\n"
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder preinit zlyhal :(\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alokujem %d bytov pre vstupnì buffer\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alokujem %d + %d = %d bytov pre vìstupnì buffer\n"
+#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Alokujem %d bytov pre vstupný buffer\n"
+#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Alokujem %d + %d = %d bytov pre výstupný buffer\n"
 			 
 // LIRC:
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Nastavujem podporu lirc ...\n"
-#define MSGTR_LIRCdisabled "Nebudete m“cœ pou§¡vaœ dia–kovì ovl daŸ.\n"
+#define MSGTR_SettingUpLIRC "Nastavujem podporu LIRC ...\n"
+#define MSGTR_LIRCdisabled "Nebudete môc» pou¾íva» diaµkový ovládaè.\n"
 #define MSGTR_LIRCopenfailed "Zlyhal pokus o otvorenie podpory LIRC!\n"
-#define MSGTR_LIRCcfgerr "Zlyhalo Ÿ¡tanie konfiguraŸn‚ho s£boru LIRC %s !\n"
+#define MSGTR_LIRCcfgerr "Zlyhalo èítanie konfiguraèného súboru LIRC %s !\n"
 
 // vf.c
-#define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Nem“§em n jsœ video filter '%s'\n"
-#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Nem“§em otvoriœ video filter '%s'\n"
-#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Otv ram video filter: "
-#define MSGTR_CannotFindColorspace "Nem“§em n jsœ be§nì priestor farieb, ani vlo§en¡m 'scale' :(\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Nemô¾em nájs» video filter '%s'\n"
+#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Nemô¾em otvori» video filter '%s'\n"
+#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Otváram video filter: "
+#define MSGTR_CannotFindColorspace "Nemô¾em nájs» be¾ný priestor farieb, ani vlo¾ením 'scale' :(\n"
 
 // vd.c
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: kodek nenastavil sh->disp_w a sh->disp_h, sk£çam to ob¡sœ!\n"
-#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo konfiguraŸn  po§iadavka - %d x %d (preferovanì csp: %s)\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Nem“§em n jsœ zhodnì priestor farieb - sk£çam znova s -vop scale...\n"
-#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect je %.2f:1 - men¡m rozmery na spr vne.\n"
-#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect je nedefinovnì - nemenia sa rozmery.\n"
+#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: kodek nenastavil sh->disp_w a sh->disp_h, skú¹am to obís»!\n"
+#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo konfiguraèná po¾iadavka - %d x %d (preferovaný csp: %s)\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Nemô¾em nájs» zhodný priestor farieb - skú¹am znova s -vop scale...\n"
+#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect je %.2f:1 - mením rozmery na správne.\n"
+#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Movie-Aspect je nedefinovný - nemenia sa rozmery.\n"
 
 
 // ====================== GUI messages/buttons ========================
@@ -361,105 +362,105 @@
 #ifdef HAVE_NEW_GUI
 
 // --- labels ---
-#define MSGTR_About "O aplik cii"
-#define MSGTR_FileSelect "Vybraœ s£bor ..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Vybraœ titulky ..."
-#define MSGTR_OtherSelect "Vybraœ ..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Vybraœ externì audio kan l ..."
-#define MSGTR_FontSelect "Vybraœ font ..."
+#define MSGTR_About "O aplikácii"
+#define MSGTR_FileSelect "Vybra» súbor ..."
+#define MSGTR_SubtitleSelect "Vybra» titulky ..."
+#define MSGTR_OtherSelect "Vybra» ..."
+#define MSGTR_AudioFileSelect "Vybra» externý audio kanál ..."
+#define MSGTR_FontSelect "Vybra» font ..."
 #define MSGTR_PlayList "PlayList"
 #define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "PrehliadaŸ t‚m"
-#define MSGTR_Network "Sieœov‚ prehr vanie (streaming) ..."
+#define MSGTR_SkinBrowser "Prehliadaè tém"
+#define MSGTR_Network "Sie»ové prehrávanie (streaming) ..."
 #define MSGTR_Preferences "Preferencie"
-#define MSGTR_OSSPreferences "konfigur cia OSS ovl daŸa"
-#define MSGTR_SDLPreferences "konfigur cia SDL ovl daŸa"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "§iadne m‚dium otvoren‚"
+#define MSGTR_OSSPreferences "konfigurácia OSS ovládaèa"
+#define MSGTR_SDLPreferences "konfigurácia SDL ovládaèa"
+#define MSGTR_NoMediaOpened "¾iadne médium otvorené"
 #define MSGTR_VCDTrack "VCD stopa %d"
-#define MSGTR_NoChapter "§iadna kapitola"
+#define MSGTR_NoChapter "¾iadna kapitola"
 #define MSGTR_Chapter "kapitola %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "nenahranì §iaden s£bor"
+#define MSGTR_NoFileLoaded "nenahraný ¾iaden súbor"
 
 // --- buttons ---
 #define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Zruçiœ"
-#define MSGTR_Add "Pridaœ"
-#define MSGTR_Remove "Odobraœ"
-#define MSGTR_Clear "VyŸistiœ"
-#define MSGTR_Config "Konfigur cia"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurovaœ ovl daŸ"
-#define MSGTR_Browse "Prehliadaœ"
+#define MSGTR_Cancel "Zru¹i»"
+#define MSGTR_Add "Prida»"
+#define MSGTR_Remove "Odobra»"
+#define MSGTR_Clear "Vyèisti»"
+#define MSGTR_Config "Konfigurácia"
+#define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurova» ovládaè"
+#define MSGTR_Browse "Prehliada»"
 
 
 // --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "¦ia–, nedostatok pam„te pre buffer na kreslenie."
-#define MSGTR_NEMFMR "¦ia–, nedostatok pam„te pre vytv ranie menu."
-#define MSGTR_IDFGCVD "¦ia–, nem“§em n jsœ gui kompatibilnì ovl daŸ video vìstupu."
-#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "¦ia–, nem“§ete prehr vaœ nie mpeg s£bory s DXR3/H+ zariaden¡m bez prek¢dovania.\nPros¡m zapnite lavc alebo fame v DXR3/H+ konfig. okne."
+#define MSGTR_NEMDB "®iaµ, nedostatok pamäte pre buffer na kreslenie."
+#define MSGTR_NEMFMR "®iaµ, nedostatok pamäte pre vytváranie menu."
+#define MSGTR_IDFGCVD "®iaµ, nemô¾em nájs» gui kompatibilný ovládaè video výstupu."
+#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "®iaµ, nemô¾ete prehráva» nie mpeg súbory s DXR3/H+ zariadením bez prekódovania.\nProsím zapnite lavc alebo fame v DXR3/H+ konfig. okne."
  
 // --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[t‚my] chyba v konfig. s£bore t‚m %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[t‚my] varovanie v konfig. s£bore t‚m na riadku %d: widget najdenì ale pred \"section\" nen jdenì ( %s )"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[t‚my] varovanie v konfig. s£bore t‚m na riadku %d: widget najdenì ale pred \"subsection\" nen jdenì (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] varovanie v konfig. s£bore t‚m na riadku %d: t to subsekcia nie je podporovan  tìmto widget (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "bitmapa s h’bkou 16 bit a menej je nepodporovan  ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "s£bor nen jdenì ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "chyba Ÿ¡tania bmp ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "chyba Ÿ¡tania tga ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "chyba Ÿ¡tania png ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "form t RLE packed tga nepodporovanì ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "nezn my typ s£boru ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[témy] chyba v konfig. súbore tém %d: %s"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[témy] varovanie v konfig. súbore tém na riadku %d: widget najdený ale pred \"section\" nenájdený ( %s )"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[témy] varovanie v konfig. súbore tém na riadku %d: widget najdený ale pred \"subsection\" nenájdený (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] varovanie v konfig. súbore tém na riadku %d: táto subsekcia nie je podporovaná týmto widget (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "bitmapa s håbkou 16 bit a menej je nepodporovaná ( %s ).\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "súbor nenájdený ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "chyba èítania bmp ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "chyba èítania tga ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "chyba èítania png ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "formát RLE packed tga nepodporovaný ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "neznámy typ súboru ( %s )\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConvertError "chyba konverzie z 24 bit do 32 bit ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "nezn ma spr va: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "nedostatok pam„te\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "pr¡liç mnoho fontov deklarovanìch\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "s£bor fontov nen jdenì\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "s£bor obrazov fontu nen jdenì\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "neexistuj£ci identifik tor fontu ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "nezn my parameter ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKINBROWSER_NotEnoughMemory "[prehliadaŸ t‚m] nedostatok pam„te.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin nen jdenì ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Chyba pri Ÿ¡tan¡ konfiguraŸn‚ho s£boru t‚m ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "T‚my:"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "neznáma správa: %s\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "nedostatok pamäte\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "príli¹ mnoho fontov deklarovaných\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "súbor fontov nenájdený\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "súbor obrazov fontu nenájdený\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "neexistujúci identifikátor fontu ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "neznámy parameter ( %s )\n"
+#define MSGTR_SKINBROWSER_NotEnoughMemory "[prehliadaè tém] nedostatok pamäte.\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin nenájdený ( %s ).\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Chyba pri èítaní konfiguraèného súboru tém ( %s ).\n"
+#define MSGTR_SKIN_LABEL "Témy:"
 
 // --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "O aplik cii MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Otvoriœ ..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Prehraœ s£bor ..."
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "Prehraœ VCD ..."
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "Prehraœ DVD ..."
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Prehraœ URL ..."
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "NaŸ¡taœ titulky ..."
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Zahodiœ titulky ..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "NaŸ¡taœ externì audio s£bor ..."
-#define MSGTR_MENU_Playing "Prehr vam"
-#define MSGTR_MENU_Play "Prehraœ"
+#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "O aplikácii MPlayer"
+#define MSGTR_MENU_Open "Otvori» ..."
+#define MSGTR_MENU_PlayFile "Prehra» súbor ..."
+#define MSGTR_MENU_PlayVCD "Prehra» VCD ..."
+#define MSGTR_MENU_PlayDVD "Prehra» DVD ..."
+#define MSGTR_MENU_PlayURL "Prehra» URL ..."
+#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Naèíta» titulky ..."
+#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Zahodi» titulky ..."
+#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Naèíta» externý audio súbor ..."
+#define MSGTR_MENU_Playing "Prehrávam"
+#define MSGTR_MENU_Play "Prehra»"
 #define MSGTR_MENU_Pause "Pauza"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Zastaviœ"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Òalç¡ pr£d"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Predch dzaj£ci pr£d"
-#define MSGTR_MENU_Size "Ve–kosœ"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Norm lna ve–kosœ"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dvojn sobn  ve–kosœ"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Cel  obrazovka"
+#define MSGTR_MENU_Stop "Zastavi»"
+#define MSGTR_MENU_NextStream "Ïal¹í prúd"
+#define MSGTR_MENU_PrevStream "Predchádzajúci prúd"
+#define MSGTR_MENU_Size "Veµkos»"
+#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normálna veµkos»"
+#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dvojnásobná veµkos»"
+#define MSGTR_MENU_FullScreen "Celá obrazovka"
 #define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
 #define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Prehraœ disk ..."
-#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Zobraziœ DVD menu"
+#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Prehra» disk ..."
+#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Zobrazi» DVD menu"
 #define MSGTR_MENU_Titles "Tituly"
 #define MSGTR_MENU_Title "Titul %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(niŸ)"
+#define MSGTR_MENU_None "(niè)"
 #define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitoly"
 #define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitola %2d"
 #define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Jazyk zvuku"
 #define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Jazyk titulkov"
 #define MSGTR_MENU_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "PrehliadaŸ t‚m"
+#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Prehliadaè tém"
 #define MSGTR_MENU_Preferences "Nastavenia"
 #define MSGTR_MENU_Exit "Koniec ..."
-#define MSGTR_MENU_Mute "Stlmiœ zvuk"
-#define MSGTR_MENU_Original "Origin l"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Pomer str n obrazu"
+#define MSGTR_MENU_Mute "Stlmi» zvuk"
+#define MSGTR_MENU_Original "Originál"
+#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Pomer strán obrazu"
 #define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audio stopa"
 #define MSGTR_MENU_Track "Stopa %d"
 #define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video stopa"
@@ -469,82 +470,83 @@
 #define MSGTR_EQU_Video "Video"
 #define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast: "
 #define MSGTR_EQU_Brightness "Jas: "
-#define MSGTR_EQU_Hue "Odtieå: "
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Nasìtenie: "
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Prednì •avì"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Prednì Pravì"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Zadnì •avì"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Zadnì Pravì"
-#define MSGTR_EQU_Center "Strednì"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Basovì"
-#define MSGTR_EQU_All "Vçetko"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kan l 1:"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kan l 2:"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kan l 3:"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kan l 4:"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kan l 5:"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kan l 6:"
+#define MSGTR_EQU_Hue "Odtieò: "
+#define MSGTR_EQU_Saturation "Nasýtenie: "
+#define MSGTR_EQU_Front_Left "Predný ¥avý"
+#define MSGTR_EQU_Front_Right "Predný Pravý"
+#define MSGTR_EQU_Back_Left "Zadný ¥avý"
+#define MSGTR_EQU_Back_Right "Zadný Pravý"
+#define MSGTR_EQU_Center "Stredný"
+#define MSGTR_EQU_Bass "Basový"
+#define MSGTR_EQU_All "V¹etko"
+#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanál 1:"
+#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanál 2:"
+#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanál 3:"
+#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanál 4:"
+#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanál 5:"
+#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanál 6:"
 
 // --- playlist
 #define MSGTR_PLAYLIST_Path "Cesta"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Vybran‚ s£bory"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "S£bory"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Adres rovì strom"
+#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Vybrané súbory"
+#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Súbory"
+#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Adresárový strom"
 
 // --- preferences
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Video "Video"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Titulky a OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "R“zne"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kódeky a demuxer"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Rôzne"
 
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "NiŸ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Dostupn‚ ovl daŸe:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Nehraœ zvuk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizovaœ zvuk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnEqualizer "Zapn£œ equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Zapn£œ extra stereo"
+#define MSGTR_PREFERENCES_None "Niè"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Dostupné ovládaèe:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Nehra» zvuk"
+#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizova» zvuk"
+#define MSGTR_PREFERENCES_EnEqualizer "Zapnú» equalizer"
+#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Zapnú» extra stereo"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koeficient:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audio oneskorenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Zapn£œ dvojtì buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Zapn£œ direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Povoliœ zahadzovanie r mcov"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Povoliœ TVRD zahadzovanie r mcov (nebezpeŸn‚)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "prehodiœ obraz horn  strana-dole"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Zapnú» dvojtý buffering"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Zapnú» direct rendering"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Povoli» zahadzovanie rámcov"
+#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Povoli» TVRDÉ zahadzovanie rámcov (nebezpeèné)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "prehodi» obraz horná strana-dole"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "¬asovaŸ a indik tor"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Iba ukazovate– priebehu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "¬asovaŸ, percent  and celkovì Ÿas"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Èasovaè a indikátor"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Iba ukazovateµ priebehu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "Èas, percentá and celkový èas"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Titulky:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Oneskorenie: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Poz¡cia: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Zak zaœ automatick‚ nahr vanie titulkov"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Pozícia: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Zakáza» automatické nahrávanie titulkov"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Titulky v Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konvertovaœ dan‚ titulky do MPlayer form tu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konvertovaœ dan‚ titulky do Ÿasovo-urŸen‚ho SubViewer (SRT) form tu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Zapn£œ prekrìvanie titulkov"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konvertova» dané titulky do MPlayer formátu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konvertova» dané titulky do èasovo-urèeného SubViewer (SRT) formátu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Zapnú» prekrývanie titulkov"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Font "Font:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Font faktor:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Zapn£œ postprocess"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Automatick  qualita: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Pou§iœ neprekladanì AVI parser"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Obnoviœ index tabulku, ak je potrebn‚"
+#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Zapnú» postprocess"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Automatická qualita: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Pou¾i» neprekladaný AVI parser"
+#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Obnovi» index tabulku, ak je potrebné"
 #define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Rodina video kodekov:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Rodina audeo kodekov:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD £roveå"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD úroveò"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Titulky"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Font"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocess"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Kodek & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Vyrovn vacia pam„œ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "R“zne"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Kódek & demuxer"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Vyrovnávacia pamä»"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Rôzne"
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSS_Device "Zariadenie:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSS_Mixer "Mixer:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SDL_Driver "Ovl daŸ:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Pros¡m pam„tajte, nietor‚ vo–by potrebuj£ reçtart prehr vania!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video k¢der:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Pou§iœ LAVC (ffmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_FAME "Pou§iœ FAME"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SDL_Driver "Ovládaè:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Prosím pamätajte, nietoré voµby potrebujú re¹tart prehrávania!"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video kóder:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Pou¾i» LAVC (ffmpeg)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_FAME "Pou¾i» FAME"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
@@ -566,35 +568,35 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korean charset (CP949)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Nemeniœ rozmery"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporcion lne k ç¡rke obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporcion lne k vìçke obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporcion lne k diagon le obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "K¢dovanie:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Nemeni» rozmery"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporcionálne k ¹írke obrazu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporcionálne k vý¹ke obrazu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporcionálne k diagonále obrazu"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kódovanie:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Rozmazanie:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Obrys:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Mierka textu:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD mierka:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Vyrovn vacia pam„œ zap./vyp."
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Naçtartovaœ v re§ime celej obrazovky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Ve–kosœ vyrovn vacej pam„te: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Zastaviœ XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Zapn£œ playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Automatick  synchroniz cia zap./vyp."
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Automatick  synchroniz cia: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Vyrovnávacia pamä» zap./vyp."
+#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Veµkos» vyr. pamäte: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Na¹tartova» v re¾ime celej obrazovky"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Ulo¾i» pozíciu okna"
+#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Zastavi» XScreenSaver"
+#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Zapnú» playbar"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Automatická synchronizácia zap./vyp."
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Automatická synchronizácia: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM zariadenie:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD zariadenie:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Film FPS:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Uk zaœ video okno pri neaktivite"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "vìvoj GUI sponoroval UHU Linux\n"
-#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayer z kladnì tìm:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Òalç¡ vìvoj ri:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Hlavn¡ testeri:\n
+#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Ukáza» video okno pri neaktivite"
 
+#define MSGTR_ABOUT_UHU "vývoj GUI sponoroval UHU Linux\n"
+#define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "  MPlayer základný tým:\n"
+#define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "  Ïal¹í vývojári:\n"
+#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "  Hlavní testeri:\n
 
 // --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "fat lna chyba ..."
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "fatálna chyba ..."
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "chyba ..."
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "upozornenie ..."
 More information about the MPlayer-cvslog mailing list