[Mplayer-cvslog] CVS: main/DOCS/pl sound.html,1.4,1.5

Dariush Pietrzak CVS eyck at mplayerhq.hu
Tue Apr 1 11:57:55 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/pl
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv15830

Modified Files:
	sound.html 
Log Message:
Sound translation, second batch.


Index: sound.html
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/pl/sound.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- sound.html	1 Apr 2003 09:20:36 -0000	1.4
+++ sound.html	1 Apr 2003 09:57:28 -0000	1.5
@@ -50,44 +50,43 @@
 Niestety, niektórzy autorzy sterowników nie wysilaj± siê z zaprogramowaniem tych w³a¶ciwo¶ci,
 gdy¿ nie s± wymagane do odgrywania plików MP3. </P>
 
-<P>Other media players like <A HREF="http://avifile.sourceforge.net">aviplay</A>
- or <A HREF="http://xine.sourceforge.net">xine</A> possibly work
- out-of-the-box with these drivers because they use "simple" methods with
- internal timing. Measuring showed that their methods are not as efficient
- as MPlayer's. </P>
+ <P>Inne odgrywarki multimedialne jak <A HREF="http://avifile.sourceforge.net">aviplay</A>
+ czy <A HREF="http://xine.sourceforge.net">xine</A> dzia³aj±
+ prosto-z-pude³ka z tymi sterownikami, prawdopodobnie dlatego ¿e u¿ywaj± one
+ 'prostych' metod korzystaj±cych z wewnêtrznego licznika.
+ Jak wskazuj± do¶wiadczenia metody te nie s± tak wydajne jak te u¿ywane przez MPlayera.</P>
  
-<P>Using MPlayer with a properly written audio driver will never result
- in A/V desyncs related to the audio, except only with very badly created
- files (check the man page for workarounds).</P>
-
-<P>If you happen to have a bad audio driver, try the <CODE>-autosync</CODE>
- option, it should sort out your problems. See the man page for detailed
- information.</P>
+ <P>U¿ywanie MPlayera z prawid³owo napisanymi sterownikami audio, nigdy nie spowoduje
+ desynchronizacji A/V zwi±zanej z d¼wiêkiem, z wyj±tkiem wyj±tkowo ¼le stworzonych plików
+ (zajrzyj do dokumentacji man by dowiedzieæ siê jak sobie z nimi poradziæ).</P>
 
-<P>Some notes:</P>
+ <P>Je¶li jeste¶ zmuszony u¿ywaæ z³ego sterownika, spróbuj opcji <CODE>-autosync</CODE>
+ powinna ona rozwi±zaæ Twoje problemy. Zajrzyj do manuala po dok³adniejsze informacje.</P>
+
+<P>Informacje:</P>
 
 <UL>
- <LI>If you have an OSS driver, first try <CODE>-ao oss</CODE> (this is the
-  default). If you experience glitches, halts or anything out of the
-  ordinary, try <CODE>-ao sdl</CODE> (NOTE: You need to have SDL libraries
-  and header files installed). The SDL audio driver helps in a lot of cases
-  and also supports ESD (GNOME) and ARTS (KDE).</LI>
- <LI>If you have ALSA version 0.5, then you almost always have to use
-  <CODE>-ao alsa5</CODE> , since ALSA 0.5 has buggy OSS emulation code, and
-  will <B>crash MPlayer</B> with a message like this:<BR>
-  <CODE>DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!</CODE></LI>
- <LI>On Solaris, use the SUN audio driver with the <CODE>-ao sun</CODE> option,
-  otherwise neither video nor audio will work.</LI>
- <LI>If the sound clicks when playing from CD-ROM, turn on IRQ unmasking, e.g.
-  <CODE>hdparm -u1 /dev/cdrom</CODE> (<CODE>man hdparm</CODE>). This is
-  generally beneficial and described in more detail in the
-  <A HREF="cd-dvd.html#drives">CD-ROM section</A>.</LI>
+	<LI>
+	Je¶li u¿ywasz sterownika OSS, najpierw spróbuj opcji <CODE>-ao oss</CODE> 
+	(to jest ustawienie standardowe). Je¶li napotkasz problemy, trzaski, wstrzymania d¼wiêku
+	lub cokolwiek niespotykanego, spróbuj <CODE>-ao sdl</CODE> (UWAGA: bedziesz musial mieæ
+	zainstalowane biblioteki i nag³ówki SDL). Sterownik SDL pomaga w wielu przypadkach, i 
+	dodatkowo obs³uguje ESD (GNOME) i ARTS (KDE).</LI>
+	<LI>
+	Je¶li u¿ywasz ALSA w wersji 0.5, to niemal zawsze musisz u¿ywaæ <CODE>-ao alsa5</CODE> , gdy¿
+	ALSA 0.5 ma b³êdn± emulacjê OSS, i potrafi <B>wywróciæ MPlayera</B> z komunikatem takim jak ten:
+	<CODE>DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!</CODE></LI>
+	<LI>Pod Solarisem, u¿yj sterownika d¼wiêku SUN, u¿ywaj±c opcji <CODE>-ao sun</CODE>,
+	inaczej ani obraz ani d¼wiêk nie bêdzie dzia³a³.</LI>
+	<LI>Je¶li d¼wiêk klika w czasie grania z CD-ROMu, w³±cz 'IRQ unmasking', na przyk³ad:
+	<CODE>hdparm -u1 /dev/cdrom</CODE> (<CODE>man hdparm</CODE>). 
+	Ta opcja generalnie pomaga, i jest dok³adniej opisana w <A HREF="cd-dvd.html#drives">sekcji o CD-ROM</A>.</LI>
  </UL>
 
 
-<H4><A NAME="experiences">2.3.2.2 Sound Card experiences, recommendations</A></H4>
+<H4><A NAME="experiences">2.3.2.2 Do¶wiadczenia z kartami d¼wiêkowymi, zalecenia</A></H4>
 
-<P>On Linux, a 2.4.x kernel is highly recommended. Kernel 2.2 is not tested.</P>
+<P>Na Linuxie zalecane jest j±dro 2.4.x. J±dro 2.2 nie by³o testowane.</P>
 
 <P>Linux sound drivers are primarily provided by the free version of OSS. These
  drivers have been superceded by <A HREF="http://www.alsa-project.org">ALSA</A>More information about the MPlayer-cvslog mailing list