[FFmpeg-cvslog] avfilter/vf_showinfo: display H.26[45] user data unregistered sei message

Limin Wang git at videolan.org
Mon Jun 15 04:07:05 EEST 2020


ffmpeg | branch: master | Limin Wang <lance.lmwang at gmail.com> | Fri Jun 12 07:32:29 2020 +0800| [567d571b2015819abbb5de953ebb30bca69645a8] | committer: Limin Wang

avfilter/vf_showinfo: display H.26[45] user data unregistered sei message

Signed-off-by: Limin Wang <lance.lmwang at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=567d571b2015819abbb5de953ebb30bca69645a8
---

 libavfilter/vf_showinfo.c | 30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 30 insertions(+)

diff --git a/libavfilter/vf_showinfo.c b/libavfilter/vf_showinfo.c
index 5d4aee4169..5315f8fb7c 100644
--- a/libavfilter/vf_showinfo.c
+++ b/libavfilter/vf_showinfo.c
@@ -190,6 +190,33 @@ static void dump_video_enc_params(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
     av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "%u blocks; ", par->nb_blocks);
 }
 
+static void dump_sei_unregistered_metadata(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
+{
+  const int uuid_size = 16;
+  uint8_t *user_data = sd->data;
+  int i;
+
+  if (sd->size < uuid_size) {
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data(%d < UUID(%d-bytes))", sd->size, uuid_size);
+    return;
+  }
+
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "User Data Unregistered:\n");
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "UUID=");
+  for (i = 0; i < uuid_size; i++) {
+    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "%02x", user_data[i]);
+    if (i == 3 || i == 5 || i == 7 || i == 9)
+      av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "-");
+  }
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "\n");
+
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "User Data=");
+  for (; i < sd->size; i++) {
+    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "%02x", user_data[i]);
+  }
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "\n");
+}
+
 static void dump_color_property(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame)
 {
   const char *color_range_str   = av_color_range_name(frame->color_range);
@@ -375,6 +402,9 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
     case AV_FRAME_DATA_VIDEO_ENC_PARAMS:
       dump_video_enc_params(ctx, sd);
       break;
+    case AV_FRAME_DATA_SEI_UNREGISTERED:
+      dump_sei_unregistered_metadata(ctx, sd);
+      break;
     default:
       av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "unknown side data type %d (%d bytes)",
          sd->type, sd->size);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list